กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กทม. และ WWF จัดโครงการ “เซ็นทรัลทําอาสา: ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ รณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงทุกศูนย์การค้าทั่วประเทศ ในกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023


กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” องค์กรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดภายใต้กรอบของ BCG (Bio-Circular-Green Economy) มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามแนวทางทั้ง 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการฟื้นฟูสภาพอากาศ, การลดมลภาวะ, ผลักดันพลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีเป้าหมาย NET ZERO ในปี 2050 โดยล่าสุดทาง กลุ่มเซ็นทรัล ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายรณรงค์กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour)” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วยบริษัทในเครือฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปิดไฟทุกศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อีกหลายกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดโครงการ “เซ็นทรัลทำอาสา : ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023” ซึ่งนอกจากจะเป็นการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การปลูกต้นไม้ยังเป็นการช่วยในเรื่องของการคัดกรองกักเก็บฝุ่น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, รังสิมา กสิกรานันท์ จาก WWF ประเทศไทย, สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัด กทม., ประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม, สุนทร สุนทรชาติ ผอ. สำนักอนามัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานอาสาและภาคีเครือข่าย ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร รวมถึงทาสีบริเวณรั้วด้านหน้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 พร้อมแจกกล้าไม้รวม 800 ต้นให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อรณรงค์กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน Earth Hour

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ในนามของ กลุ่มเซ็นทรัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประหยัดพลังงานกับกิจกรรม Earth Hour ซึ่งทางกลุ่มเซ็นทรัลภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ในฐานะภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ WWF โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัล และ ศูนย์การค้าในเครือฯ ทั่วประเทศ ได้จัดตั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 34 มาตราการ ในศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 28 แห่ง มีการเพิ่มเติมจุด EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในศูนย์การค้าทุกแห่ง โดยทางกลุ่มเซ็นทรัล เชื่อว่า กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและช่วยสร้างค่านิยมที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรม Earth Hour ในปีนี้ จะประกอบไปด้วย

1. กิจกรรมการปลูกต้นไม้และแจกกล้าไม้รวม 800 ต้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยกักเก็บฝุ่น PM2.5 มอบอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ชุมชนและผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 แห่งนี้ได้มีพื้นที่สวยงามพักผ่อนหย่อนใจ

2. กิจกรรมแจกกล้าไม้ ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จำนวน 2,200 ต้น

3. กิจกรรมแจกกล้าไม้ ในวันที่ 25 มีนาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 2,000 ต้น

4. ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม กลุ่มเซ็นทรัล, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ไทวัสดุ, โรงแรมเซ็นทารา และบริษัทในเครือทั่วประเทศจะพร้อมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในเวลา 20:30-21:30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

Recent posts

error: Content is protected !!