มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์วิจัย AI โดยใช้แพลตฟอร์ม NVIDIA Clara ที่ขับเคลื่อนโดย NVIDIA DGX A100


วันนี้ NVIDIA ประกาศว่าศูนย์วิจัย AI แห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) ในประเทศไทย ได้นำระบบ NVIDIA DGX A100 และแพลตฟอร์ม NVIDIA Clara มาใช้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับยา โดยมุ่งเน้นที่จีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์ พยาธิวิทยา และรังสีวิทยา

ศูนย์วิจัยฯ นี้ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งศูนย์วิจัยฯ นี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยแบบ Federated learning และช่วยให้นักวิจัยสามารถแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลกบนแพลตฟอร์ม โดยใช้ NVIDIA ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ในขั้นต้นศูนย์วิจัยฯ จะสนับสนุนโครงการต่างๆ จาก กลุ่มความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วย AI ศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มการค้นคว้ายาแบบบูรณาการด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความร่วมมือหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะเภสัชศาสตร์ ตามลำดับ

Recent posts

error: Content is protected !!