มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านช่อผกาและโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์


มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าลงพื้นที่ พร้อมจัดกิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” (Meditation Classroom) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นในโอกาสเยี่ยมชมผลการดำเนินงานภายใต้ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” เป็นครั้งแรก ณ โรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ มร. ฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และนายกริช ทองนาค กรรมการมูลนิธิ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม ติดตามความคืบหน้าและความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้โรงเรียนเป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ พร้อมจัดกิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” (Meditation Classroom) โดยมี นายพิเชษฐ จันศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม พระวิทยากรจากวัดธรรมมงคล เมตตามาให้ความรู้ในการทำสมาธิแบบง่ายที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ในชีวิตประจำวัน

ด.ญ. เดือนเพ็ญ พรมดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านช่อผกากล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสมาธิในครั้งนี้ว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้และสนุกสนาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิ แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการหาเวลาเพื่อนั่งสมาธิทุกวัน เพื่อทำให้เราเป็นคนมีสติ มีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่านค่ะ”

น.ส. ธัญญารัตน์ จรัสวงศ์ภักดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมีชัยพัฒนา กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมห้องเรียนสมาธิในครั้งนี้ว่า “หลังที่หนูได้ทำกิจกรรมห้องเรียนสมาธิ ทำให้รู้สึกสบายใจ มีสติมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำสมาธิที่ถูกต้อง และประโยชน์จากการทำสมาธิ โดยจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ฝึกทำสมาธิให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ”

กิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เล็งเห็นว่า การส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นการสร้างรากฐานที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาเด็กไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้ร่วมเยี่ยมชมโรงเรียนมีชัยพัฒนา พร้อมจัดกิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” โดยมี ดร. มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยหวังว่าผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดไปเป็นอีกกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับโรงเรียนช่อผกานั้น เป็นโรงเรียนใน “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” ที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์” (Science Classroom Online) ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งอีกผลสำเร็จของกิจกรรมในโครงการฯ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านช่อผกาได้ขยายความช่วยเหลือโดยแจกจ่ายพืชพันธุ์ทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณโดยรอบอีกด้วย ตามเจตนารมณ์ของ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” เน้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ สอดคล้องกับถ้อยแถลงองค์กรที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”

Recent posts

error: Content is protected !!