สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 ยันรถยนต์ไฟฟ้าคือ ทางออก สู้ภาวะวิกฤต PM 2.5 ที่ต้นเหตุมากกว่า 50 % มาจากรถยนต์ เผาไหม้เชื้อเพลิง ชี้ ตัวเลขผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าปีที่แล้ว สูงขึ้นกว่าเท่าตัว


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 ยันรถยนต์ไฟฟ้าคือ ทางออก สู้ภาวะวิกฤต PM 2.5 ที่ต้นเหตุมากกว่า 50 % มาจากรถยนต์ เผาไหม้เชื้อเพลิง ชี้ ตัวเลขผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าปีที่แล้ว สูงขึ้นกว่าเท่าตัว

โดยเป้าหมายของสมาคมในโอกาสครบรอบ 5 ปี ยังคงส่งเสริมการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าใน ประเทศไทยให้แพร่หลายมากขึ้น โดยในปีนี้ ทางสมาคมจะ ยังคงสนับสนุนภาครัฐให้เข้ามา มีบทบาทในการออกมาตรการกระตุ้น การใช้ ยานยนต์ไฟฟ้ากับประชาชน รวมไปถึง การพัฒนาบุคลากรด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหามลพิษจาก ยานพาหนะ ที่เป็นปัญหา มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในประเทศไทยซึ่ง ส่งผลเสีย ต่อ สุขภาพ อนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันสมาคมมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 200 รายโดย เหล่าสมาชิก ต่างมีวิสัยทัศน์ ร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ที่ครบครันเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่ม มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศมุ่งสู่ปีที่ 5 ยันรถยนต์ไฟฟ้าคือ ทางออก สู้ภาวะวิกฤต PM 2.5 ที่ต้นเหตุมากกว่า 50 % มาจากรถยนต์ เผาไหม้เชื้อเพลิง ชี้ ตัวเลขผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าปีที่แล้ว สูงขึ้นกว่าเท่าตัว

จากสถิติ การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามียอดสะสมจากการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ (Battery EV) จำนวน 2,854 คัน โดยแบ่งเป็นยอดการจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ใหม่ (Battery EV) คิดเป็น 1,572 คันซึ่งมีการเติบโต เพิ่มขึ้นร้อยละ 380 หรือเทียบเท่าการเติบโตเป็น 4.8 เท่า เมื่อเทียบกับข้อมูล การจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ใหม่ (Battery EV) ของปี 2561 ทั้งหมด ที่ผ่านมา (325 คัน) อีกทั้งยังมีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และปลั๊ก อินไฮบริด (PHEV) สะสมเป็นจำนวนกว่า 153,184 คัน ทั้งนี้จะเห็นว่าอัตราการ เติบโตในยานยนต์ไฟฟ้า แบบเสียบปลั๊ก (PHEV และ BEV) ที่มีการจดทะเบียน ใหม่ในปี 2562 เปรียบเทียบจากปี 2561 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 51 ด้วยสถานการณ์การจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ใน อนาคต อันใกล้ทาง สมาคมฯ เล็งเห็นว่า ความต้องการในการชาร์จไฟฟ้าผ่านสถานี อัดประจุไฟฟ้าก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เช่นกัน ฉะนั้นในปีนี้อาจพบเห็นสถานีอัดประจุ ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ แบบเต็มรูปแบบโดยภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ มากขึ้น

ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ย้ำว่า "ที่ผ่านมาทาง สมาคมมีทิศทาง การดำเนินงานในการสนับสนุนนโยบาย ของภาครัฐ ที่จะทำให้ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนรวมทั้ง สมาคมฯ ยังดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริม การพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า ภายในประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ผู้ประกอบการของไทย และเมื่อปีที่แล้ววันที่ 23 สิงหาคม 2562 สมาคมฯ ได้นำเสนอ 8 แนวทางการ ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ต่อสาธารณะ ยก-ตัวอย่างเช่น ให้มีการจัดทำ EV Roadmap อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุน ให้มี การจัด ทำมาตรฐานของยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริม การออก มาตราการกระตุ้น การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา บุคลากรไทยด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ ทางสมาคมได้นำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในทุกโอกาส ทางสมาคมฯ จะยังคงยึดมั่นเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้ แพร่หลาย มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษอย่าง PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน"

เกี่ยวกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยแนวทางของสมาคม มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐานและการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปัจจุบันสมาคมมี ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ทำหน้าที่นายกสมาคมและ มี สมาชิกที่มา จากภาคเอกชน สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น มากกว่า 200 รายโดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุม ในทุกๆเดือนและมีการแบ่ง คณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ติดตามข่าวสารของสมาคมได้ที่

www.evat.or.th

Recent posts

error: Content is protected !!