ส.อ.ท. ชวนผู้ประกอบการฟังสัมมนาออนไลน์ การขึ้นทะเบียน Made in Thailand เพิ่มโอกาสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เชิญชวนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าภายในประเทศขึ้นทะเบียนรับรองสินค้า Made in Thailand เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไข ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 60% ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ ส.อ.ท. จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจในหัวข้อ “การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand หรือ MiT” เพื่อให้ความรู้เรื่องกระบวนการรับรองสินค้า Made in Thailand, คุณสมบัติผู้ยื่นขอการรับรอง, ประโยชน์ของการได้รับรอง Made in Thailand, เกณฑ์การพิจารณา ฯลฯ โดยกำหนดการจัดสัมมนาในวันที่ 9 และวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และสัมมนาพิเศษการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง วันที่ 11 และวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fti.or.th/mit/ หรือ เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries

Recent posts

error: Content is protected !!