เริ่มแล้ว ProPak Asia 2024 บริษัททั่วโลกกว่า 2,000 ราย ตบเท้าร่วมงาน อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มไทยและภูมิภาคคึกคัก ไฮไลท์โรงงานอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมยังมาแรง คาดมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจทะลุ 5,000 ล้านบาท


นายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยภายใต้วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนว่า การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางระดับโลกใน 8 ด้านสำคัญ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอาหารโลก ด้วยการผลักดันให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” นั้น ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย เนื่องจากต้องพัฒนาห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตในภาพเกษตรต้นน้ำ จนถึงการแปรรูปและการส่งออก นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีเป้าหมายเพิ่มเติมในการส่งเสริมด้านการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต การวิจัยพัฒนาอาหารจากพืชโปรตีนสูงและการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นเทรนด์ของตลาดโลกในอนาคต

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบาย จึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและบูรณาการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain) โดยปฏิรูปอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงให้เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจ ที่ใช้มาตรฐาน ผลผลิตและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามารถควบคู่ไปกับการบูรณาการเข้ากับภาคบริการที่มีความแข็งแกร่งของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power ตามการผลักดันของรัฐบาล และวางตำแหน่งอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอีกเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงาน ProPak Asia 2024 นั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมและสัมมนาผ่านหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ อาทิ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ “ThaiStar Packaging Awards 2024” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power เพื่อเฟ้นหาบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) และใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards) นอกจากนี้ยังมีบูธจัดแสดงและกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจจากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมและกองโลจิสติกส์อีกด้วย

นางลูเซียนา เปลเลกรีโน ประธาน องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก (World Packaging Organization : WPO) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรฯ และความสำคัญของงาน ProPak Asia 2024 ว่า องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก เป็นหน่วยงานที่มุ่งให้การสนับสนุนความก้าวหน้าด้านบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อมโยงผู้อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของโลก พร้อมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรบรรจุภัณฑ์โลกได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบรรจุภัณฑ์จากนานาชาติ 62 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้รอคอยที่จะได้ร่วมงาน ProPak Asia 2024 ที่เป็นงานอันทรงคุณค่า เป็นเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก ในการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชีย

ภายในงานฯ องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ Global Packaging Forum ที่จะมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมถึง 10 ท่าน ร่วมอภิปรายในประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการ และกลุ่มปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การจัดกลุ่มอภิปรายเชิงกลยุทธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรบรรจุภัณฑ์จากเอเชียและแอฟริกา งานพบปะสังสรรค์สำหรับพันธมิตรองค์กรขององค์การบรรจุภัณฑ์โลกและผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก รวมถึงไฮไลท์สำคัญ คือ พิธีมอบรางวัล WordStar Award อันทรงเกียรติ ที่จะจัดขึ้นในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ดังนั้นความร่วมมือกับ Informa Markets และงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่ดีสำหรับโลกอีกด้วย

ด้าน นายอาลี บาดาร์เนห์ หัวหน้าแผนก Food Systems องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) กล่าวถึงการเป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน ProPak Asia 2024 ว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นวาระสำคัญที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดความยั่งยืน ที่ผ่านมาการร่วมงานกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ด้วยเป้าหมายขององค์การฯ ที่ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ลดการสูญเสียอาหารและของเสีย ลดปัญหาอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาส รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งงาน ProPak Asia 2024 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการและผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ ที่จะช่วยเผยแพร่แนวคิดและความร่วมมือนี้ไปยังทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกได้

สำหรับ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน ProPak Asia 2024 กล่าวว่า การจัดงานฯ ครั้งนี้เป็นปีที่ 31 เป็นก้าวสำคัญที่ต้องสารต่อภารกิจการเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ ผู้เขี่ยวชาญ และผู้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของโลก โดยแนวคิดการจัดงานปีนี้ คือ “Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment” หรือ ยกระดับความสําเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งาน ProPak Asia 2024 นอกจากจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรและโซลูชั่นที่ล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำของโลกแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด สร้างความร่วมมือระหว่างผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ เพื่อปรับตัว เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ร่วมกัน โดยงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีพื้นที่จัดงานกว่า 55,000 ตารางเมตร มีผู้ร่วมจัดแสดงงานจากนานาขาติและไทยรวมกว่า 2,000 ราย จาก 42 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมนำนวัตกรรมล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบโรงงานอัจฉริยะ ระบบบอัตโนมัติ การแปรรูป โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงาน ProPak Asia 2024 นั้น คาดว่าน่าจะสูงกว่า 5,000 ล้านบาท

ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานฯ มีทั้งเวทีในการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย จากการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนความคิด การร่วมมือเป็นพันธมิตร ของทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลาง และเล็กตัวจริง ซึ่งระบบนิเวศน์ของความร่วมมือที่สมบูรณ์ที่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตทั้งทางธุรกิจและความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศและของโลกอีกด้วย

นายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยภายใต้วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนว่า การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางระดับโลกใน 8 ด้านสำคัญ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอาหารโลก ด้วยการผลักดันให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” นั้น ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย เนื่องจากต้องพัฒนาห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตในภาพเกษตรต้นน้ำ จนถึงการแปรรูปและการส่งออก นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีเป้าหมายเพิ่มเติมในการส่งเสริมด้านการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต การวิจัยพัฒนาอาหารจากพืชโปรตีนสูงและการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นเทรนด์ของตลาดโลกในอนาคต

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบาย จึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและบูรณาการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain) โดยปฏิรูปอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงให้เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจ ที่ใช้มาตรฐาน ผลผลิตและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามารถควบคู่ไปกับการบูรณาการเข้ากับภาคบริการที่มีความแข็งแกร่งของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power ตามการผลักดันของรัฐบาล และวางตำแหน่งอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอีกเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงาน ProPak Asia 2024 นั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมและสัมมนาผ่านหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ อาทิ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ "ThaiStar Packaging Awards 2024" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power เพื่อเฟ้นหาบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) และใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards) นอกจากนี้ยังมีบูธจัดแสดงและกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจจากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมและกองโลจิสติกส์อีกด้วย

นางลูเซียนา เปลเลกรีโน ประธาน องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก (World Packaging Organization : WPO) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรฯ และความสำคัญของงาน ProPak Asia 2024 ว่า องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก เป็นหน่วยงานที่มุ่งให้การสนับสนุนความก้าวหน้าด้านบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อมโยงผู้อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของโลก พร้อมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรบรรจุภัณฑ์โลกได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบรรจุภัณฑ์จากนานาชาติ 62 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้รอคอยที่จะได้ร่วมงาน ProPak Asia 2024 ที่เป็นงานอันทรงคุณค่า เป็นเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก ในการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชีย

ภายในงานฯ องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ Global Packaging Forum ที่จะมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมถึง 10 ท่าน ร่วมอภิปรายในประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการ และกลุ่มปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การจัดกลุ่มอภิปรายเชิงกลยุทธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรบรรจุภัณฑ์จากเอเชียและแอฟริกา งานพบปะสังสรรค์สำหรับพันธมิตรองค์กรขององค์การบรรจุภัณฑ์โลกและผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก รวมถึงไฮไลท์สำคัญ คือ พิธีมอบรางวัล WordStar Award อันทรงเกียรติ ที่จะจัดขึ้นในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ดังนั้นความร่วมมือกับ Informa Markets และงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่ดีสำหรับโลกอีกด้วย

ด้าน นายอาลี บาดาร์เนห์ หัวหน้าแผนก Food Systems องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) กล่าวถึงการเป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน ProPak Asia 2024 ว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นวาระสำคัญที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดความยั่งยืน ที่ผ่านมาการร่วมงานกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ด้วยเป้าหมายขององค์การฯ ที่ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ลดการสูญเสียอาหารและของเสีย ลดปัญหาอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาส รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งงาน ProPak Asia 2024 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการและผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ ที่จะช่วยเผยแพร่แนวคิดและความร่วมมือนี้ไปยังทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกได้

สำหรับ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน ProPak Asia 2024 กล่าวว่า การจัดงานฯ ครั้งนี้เป็นปีที่ 31 เป็นก้าวสำคัญที่ต้องสารต่อภารกิจการเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ ผู้เขี่ยวชาญ และผู้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของโลก โดยแนวคิดการจัดงานปีนี้ คือ “Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment” หรือ ยกระดับความสําเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งาน ProPak Asia 2024 นอกจากจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรและโซลูชั่นที่ล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำของโลกแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด สร้างความร่วมมือระหว่างผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ เพื่อปรับตัว เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ร่วมกัน โดยงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีพื้นที่จัดงานกว่า 55,000 ตารางเมตร มีผู้ร่วมจัดแสดงงานจากนานาขาติและไทยรวมกว่า 2,000 ราย จาก 42 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมนำนวัตกรรมล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบโรงงานอัจฉริยะ ระบบบอัตโนมัติ การแปรรูป โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงาน ProPak Asia 2024 นั้น คาดว่าน่าจะสูงกว่า 5,000 ล้านบาท

ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานฯ มีทั้งเวทีในการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย จากการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนความคิด การร่วมมือเป็นพันธมิตร ของทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลาง และเล็กตัวจริง ซึ่งระบบนิเวศน์ของความร่วมมือที่สมบูรณ์ที่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตทั้งทางธุรกิจและความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศและของโลกอีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!