แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ‘อดีตรมว.พลังงาน’ นั่งกรรมการ


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ,ปลัดกระทรวงการคลัง ,ปลัดกระทรวงคมนาคม ,ปลัดกระทรวงพลังงาน ,เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังมแห่งชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,ประธานสภาหอการค้าแห่งประเหศไทย ,นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นายวีระเชษฐ์ ขันเงิน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรมว.พลังงาน ,นายยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับหน้าที่และอำนาจ ได้แก่

1.กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมติคณะรัฐนตรีที่เกี่ยวข้อง

2.พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

3.บูรณาการ และติตตามประเมินผลการตำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าตามแผนงานและกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำ และให้ข้อสนอแนะในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี

4.แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

5.ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบทางราชการแล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2558 เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และมีมติเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2560 เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามมาตรการและแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น การเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ที่ชับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า การสร้างอุปสงค์ การจัดทำมาตรฐานของรถยนต์นั่งไฟฟ้า และการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและผู้บริโภค เป็นตัน

ต่อมาภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาดต ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไห้มีการผลักตันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบ ไปสู่อุตสาหกรรมยานนไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ โดยจัดทำแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของโลก

Recent posts

error: Content is protected !!