โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่


 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยประกาศแต่งตั้ง นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการ” (Chairman of The Board) แทน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ นายประมนต์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากมาย ทั้งด้านการบริหารการจัดการเพื่อให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานในฐานะประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทั้งนี้ หลังครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

สำหรับ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2514 ในตำแหน่งวิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ทางด้านบริหาร จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลสายงานการตลาด รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) จนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ประวัติ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
“ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ชื่อ นายนินนาท ไชยธีรภิโญญ

การศึกษา 2509 – 2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน ภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด :

2514 เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2519-2520 “วิศวกรอาวุโส” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน

2521 “รองผู้จัดการ” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน

2522-2524 “ผู้จัดการ” แผนกวิศวกรรมการผลิตและแผนกควบคุณภาพ

2525-2528 “รองผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2529-2531 “ผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุณภาพ

2532-2534 “กรรมการสมทบ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2535-2538 “กรรมการ” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพและ
สำนักงานประธานด้านงานประสานงานราชการ

2539-2540 “กรรมการจัดการอาวุโส” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย, ฝ่ายประกันคุณภาพ
และฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม

2541-2543 “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” ฝ่ายสายงานการตลาด

2544-ปัจจุบัน “รองประธานกรรมการ”

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน:

2546-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2546-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

2551-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย

2553-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ

2557-ปัจจุบัน ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

2558-ปัจจุบัน นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

2554-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย

Toyota Motor Thailand Co., Ltd. officially announces the appointment of
Mr.Ninnart Chaithirapinyo as its new Chairman of The Board, replacing Mr. Pramon Sutivong whose term will be completed on 31st March 2017. The appointment of the new position will be effective from 1 April 2017 onwards.

Mr. Pramon Sutivong was appointed as the Chairman of The Board of Toyota Motor Thailand in 1999. He has fully leveraged on his beneficial contributions to the firm both in the perspective of his long-standing business management thatpropelled Toyota Motor Thailand to be at the forefront of Thailand’s leading organizations and of his determination to be a part to enhance the national sustainable development through a myriad of social contribution activities undertaken by the Toyota Thailand Foundation over his 18-year service. After the completion of his term on 31st March 2017, Mr. Pramon will be appointed as the Honorable Executive Advisor of Toyota Motor Thailand.

 

Mr. Ninnart Chaithirapinyo, the incoming Chairman of the Board of Toyota Motor Thailand Company Limited is now 69 years old. He graduated from Chulalongkorn University with a Bachelor of Engineering and started his career as an engineer for the Quality Control Section at Toyota Motor Thailand in 1971. Mr. Ninnart then has been promoted to serve for several important positions because of his capabilities along with business management experience. The key appointments in Toyota Motor Thailand include serving as the Executive Vice President for the Marketing Division and as the Vice Chairman. Mr. Ninnart will then be promoted to be the incoming Chairman of The Board of Toyota Motor Thailand on 1st April 2017.

Profile of Mr. Ninnart Chaithirapinyo
Incoming Chairman of the Board of Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

Name: Mr. Ninnart Chaithirapinyo
Education: 1966 – 1970 :
Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Chulalongkorn
University

Working Experience in Toyota Motor Thailand

1971 -1975 Engineer (Quality Control Section)

1976 -1977 Chief Engineer (Quality Control and Technical &Planning Section)

1978 Assistant Manager (Quality Control and Technical &Planning Section)

1979 -1981 Manager (Production Engineering and Quality Control Section)

1982 – 1985 Deputy Manager (Production Engineering and Quality Control Department)

1986 – 1988 Manager (Production Engineering and Quality Control Department)

1989 – 1991 Associated Director (Production Engineering and Quality Control Department)

1992 – 1995 Director (Engineering & Research, Quality Insurance Department and
President Office)

1996 – 1997 Senior Managing Director (Engineering & Research, Quality Insurance
Department and Public Relations)

1998 – 2000 Executive Vice President (Marketing Division)

2001 – Current Vice Chairman
Other Positions

2003 – Present Honorary President of Automotive Industry Club, The Federation of
Thai Industry (AIC)
2003 – Present Honorary President of Thai Automotive Industry Association (TAIA)

2008 – Present Honorary Chairman of ITS Thailand Association

2010 – Present Chairman of Intelligent Traffic Information Center

2014 – Present Chairman of Thai Green Building institute (TGBI)

2015 – Present President of Society of Automotive Engineers of Thailand (TSAE)

2011 – Present Member of National Policy Framework Committee (2012-2021), Ministry of Science and Technology

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยประกาศแต่งตั้ง นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการ” (Chairman of The Board) แทน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป นายประมนต์ สุธีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ นายประมนต์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากมาย ทั้งด้านการบริหารการจัดการเพื่อให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานในฐานะประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทั้งนี้ หลังครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  

สำหรับ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2514 ในตำแหน่งวิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ทางด้านบริหาร จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลสายงานการตลาด รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) จนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ประวัติ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ “ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ชื่อ นายนินนาท ไชยธีรภิโญญ

การศึกษา 2509 – 2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน ภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด :

2514 เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2519-2520 "วิศวกรอาวุโส” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน

2521 "รองผู้จัดการ” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน

2522-2524 “ผู้จัดการ” แผนกวิศวกรรมการผลิตและแผนกควบคุณภาพ

2525-2528 “รองผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2529-2531 “ผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุณภาพ

2532-2534 “กรรมการสมทบ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ

2535-2538 “กรรมการ” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพและ สำนักงานประธานด้านงานประสานงานราชการ

2539-2540 “กรรมการจัดการอาวุโส” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย, ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม

2541-2543 “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” ฝ่ายสายงานการตลาด

2544-ปัจจุบัน “รองประธานกรรมการ”

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน:

2546-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2546-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

2551-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย

2553-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ

2557-ปัจจุบัน ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

2558-ปัจจุบัน นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

2554-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยี ของประเทศไทย

Toyota Motor Thailand Co., Ltd. officially announces the appointment of Mr.Ninnart Chaithirapinyo as its new Chairman of The Board, replacing Mr. Pramon Sutivong whose term will be completed on 31st March 2017. The appointment of the new position will be effective from 1 April 2017 onwards.

Mr. Pramon Sutivong was appointed as the Chairman of The Board of Toyota Motor Thailand in 1999. He has fully leveraged on his beneficial contributions to the firm both in the perspective of his long-standing business management thatpropelled Toyota Motor Thailand to be at the forefront of Thailand’s leading organizations and of his determination to be a part to enhance the national sustainable development through a myriad of social contribution activities undertaken by the Toyota Thailand Foundation over his 18-year service. After the completion of his term on 31st March 2017, Mr. Pramon will be appointed as the Honorable Executive Advisor of Toyota Motor Thailand.

 

Mr. Ninnart Chaithirapinyo, the incoming Chairman of the Board of Toyota Motor Thailand Company Limited is now 69 years old. He graduated from Chulalongkorn University with a Bachelor of Engineering and started his career as an engineer for the Quality Control Section at Toyota Motor Thailand in 1971. Mr. Ninnart then has been promoted to serve for several important positions because of his capabilities along with business management experience. The key appointments in Toyota Motor Thailand include serving as the Executive Vice President for the Marketing Division and as the Vice Chairman. Mr. Ninnart will then be promoted to be the incoming Chairman of The Board of Toyota Motor Thailand on 1st April 2017.

Profile of Mr. Ninnart Chaithirapinyo Incoming Chairman of the Board of Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

Name: Mr. Ninnart Chaithirapinyo Education: 1966 – 1970 : Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Chulalongkorn University

Working Experience in Toyota Motor Thailand

1971 -1975 Engineer (Quality Control Section)

1976 -1977 Chief Engineer (Quality Control and Technical &Planning Section)

1978 Assistant Manager (Quality Control and Technical &Planning Section)

1979 -1981 Manager (Production Engineering and Quality Control Section)

1982 – 1985 Deputy Manager (Production Engineering and Quality Control Department)

1986 – 1988 Manager (Production Engineering and Quality Control Department)

1989 - 1991 Associated Director (Production Engineering and Quality Control Department)

1992 - 1995 Director (Engineering & Research, Quality Insurance Department and President Office)

1996 - 1997 Senior Managing Director (Engineering & Research, Quality Insurance Department and Public Relations)

1998 - 2000 Executive Vice President (Marketing Division)

2001 - Current Vice Chairman Other Positions

2003 – Present Honorary President of Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industry (AIC) 2003 – Present Honorary President of Thai Automotive Industry Association (TAIA)

2008 – Present Honorary Chairman of ITS Thailand Association

2010 – Present Chairman of Intelligent Traffic Information Center

2014 – Present Chairman of Thai Green Building institute (TGBI)

2015 – Present President of Society of Automotive Engineers of Thailand (TSAE)

2011 – Present Member of National Policy Framework Committee (2012-2021), Ministry of Science and Technology

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!