โรงพยาบาลศริริาชช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้นด้วย Medical Imaging Solution ที่พัฒนาและขับเคลื่อนโดย NVIDIA


โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกโดยใช้ซอฟต์แวร์ NVIDIA Clara

ประเทศไทย — ตุลาคม 19, 2020 —NVIDIA ประกาศว่าโรงพยาบาลศิริราช ของประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดตั้งระบบ NVIDIA DGX A100 สองชุดสาหรับงานวิจัยทางด้านการแพทย์และใช้งานด้านการรักษาพยาบาลฮาร์ดแวร์ของ NVIDIA ได้ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ NVIDIA Clara, ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาโซลูชันการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอกสาหรับวัณโรคซึ่งช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ การสแกน และเร่งการตัดสินใจเพื่อช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นในฐานะโรงพยาบาลรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราชมีเตียงมากกว่า 2,500 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกกว่า 8,000 คนต่อวัน เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีคณะแพทยศาสตร์ เน้นการวิจัยทางการแพทย์ ยารักษาโรค และการดูแลสุขภาพ

ความยากในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเอ็กซ์เรย์จานวนมหาศาล

ภาควิชารังสีวิทยาของโรงพยาบาลเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่สารวจงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ AI ในภาพรังสีวิทยา ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีทั่วไป (General X-ray), เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) โดยใช้ระบบประมวลผล NVIDIA DGX A100

ในแต่ละวันโรงพยาบาลจะมีผู้ป่วย X-ray 800-1000 คน, CT 130-150 คน และการ MRI 80-90 คนในแต่ละวันและปริมาณข้อมูลมีมากทาให้ยากสาหรับรังสีแพทย์ในการวิเคราะห์และอ่านผลอย่างทันท่วงทีเพื่อประสิทธิภาพทางคลินิก

“เราต้องให้ความสาคัญกับการจาแนกภาพเพื่อตรวจสอบร่องรอยของโรคที่เป็นไปได้จากภาพจานวนมากเพื่อช่วยให้รังสีแพทย์วินิจฉัยได้รวดเร็วมากขึ้น การวัดปริมาตรของอวัยวะและเนื้องอกในการประเมินเบื้องต้นและการติดตามผลยังเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานานและต้องใช้การวาดภาพด้วยตนเอง” รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี จากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าว

โรงพยาบาลศิริราชใช้ประโยชน์จาก AI ในโซลูชันที่ประกอบด้วยระบบ NVIDIA DGX A100 สองระบบ และ NVIDIA V100 เวิร์คสเตชั่น 6 ระบบ และ NVIDIA P6000 GPU รวมถึง NVIDIA Clara Deploy and Train, CUDA, cuDNN และ TensorRT ในการประมวลผล ออกแบบมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สาหรับเวิร์คโหลดด้าน AI โดยเฉพาะ, NVIDIA DGX A100 ที่มี NVIDIA A100 Tensor Core GPU ทาหน้าที่ในการประมวลผล สามารถให้ประสิทธิภาพการทางานได้ในระดับ 5 petaFLOPS เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถรวมการฝึกอบรม การอนุมาน และการวิเคราะห์ไว้ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เป็นหนึ่งเดียว ทาให้ง่ายต่อการปรับใช้ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงโดยตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของ NVIDIA

NVIDIA Clara Train นาเสนอเทคนิคต่าง ๆ เช่น AutoML การเรียนรู้แบบรวมศูนย์ที่รักษาความเป็นส่วนตัวและถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อช่วยนักวิจัยสร้างโมเดล AI ที่แข็งแกร่ง NVIDIA Clara Deploy จัดเตรียมเฟรมเวิร์คอ้างอิงเพื่อใช้โมเดล AI และเขียนเวิร์คโฟลว์ของแอปพลิเคชันรอบ ๆ เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

ตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และดีขึ้น

AI ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยาสูงสาหรับการแบ่งกลุ่มภาพถ่ายทางการแพทย์ “การฝึกชุดข้อมูล 3 มิติด้วย NVIDIA V100 ใช้เวลาเพียงสองวันเมื่อเทียบกับ 80 วันด้วย CPU การทางานของ GPU ช่วยให้เร็วขึ้น 40 เท่า และเพิ่มความแม่นยา ซีพียูไม่สามารถใช้งานได้จริงในการวิจัยและการใช้งานทางการตรวจรักษา” รศ.นพ. ตรงธรรม ทองดี กล่าว “ นอกจากนี้เนื่องจาก NVIDIA GPU มีความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่สูงทาให้เวิร์คโฟลว์ทางด้านการตรวจรักษาดาเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาคอขวด ในสถานการณ์ฉุกเฉินการตีความภาพที่เร็วขึ้นสามารถช่วยให้แพทย์ตัดสินใจในการรักษาได้ดีขึ้นเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย”

“NVIDIA Clara ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถคิดค้นและเร่งการเดินทางสู่การแพทย์ที่แม่นยา” เดนนิส อัง ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรสาหรับภูมิภาค SEA และ ANZ ของ NVIDIA กล่าว “การตัดสินใจของโรงพยาบาลศิริราช ในการลงทุนโซลูชันด้าน AI ที่ใช้ NVIDIA ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยายิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้น รวมทั้งสร้างพิมพ์เขียวที่สถานพยาบาลในภูมิภาคสามารถนาไปเป็นต้นแบบเพื่อปรับใช้ โดยเทคโนโลยีล้าสมัยนี้จะช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและเพิ่มผลลัพธ์ทางการรักษาได้อย่างมาก”

nvidia dgx a100 โรงพยาบาลศริริาชช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้นด้วย Medical Imaging Solution ที่พัฒนาและขับเคลื่อนโดย NVIDIA

เกี่ยวกับ NVIDIA NVIDIA

เป็นบริษัท ประมวลผลด้าน AI, เป็นผู้พัฒนา GPU ในปีคุ 2542 จุดประกายการเติบโตของตลาดเกมพีซีนิยามใหม่ของกราฟิกคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และปฏิวัติการประมวลผลแบบขนาน เมื่อไม่นานมานี้การเรียนรู้เชิงลึกของ GPU ได้จุดประกาย AI ยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคถัดไปของการประมวลผลด้วย GPU ที่ทาหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองซึ่งสามารถรับรู้และเข้าใจโลกได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://nvidianews.nvidia.com/

Recent posts

error: Content is protected !!