CAMBODIA แอ่งอารยธรรมโบราณแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


By : C. Methas - Managing Editor

กัมพูชามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและประเทศลาว ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม

ดินแดนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาล จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พบว่า มีมนุษย์เข้ามาอาศัยในถ้ำตั้งแต่ 4,200 ปี ก่อนคริสตกาล รู้จักทำหม้อดิน มนุษย์กลุ่มแรก ๆ ได้เข้ามาในดินแดนนี้นานแล้ว มีหลักฐานเก่าแก่ที่ถูกค้นพบได้แก่ วัฒนธรรมการใช้เครื่องมือหินกรวดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กะโหลกศีรษะ กระดูกพบที่สำโรงเซน อายุราว 1,500 ปีก่อนคริสตกาล แสดงให้เห็นว่าชาวกัมพูชายุคก่อนประวัติศาสตร์มีลักษณะคล้ายกับชาวกัมพูชาในปัจจุบันซึ่งมีการผสมสายเลือดกับชาวจีนและเวียดนาม

กัมพูชาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2406 ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองกัมพูชา แล้วปลดผู้ปกครองกัมพูชาที่เป็นชาวฝรั่งเศสและผู้นิยมฝรั่งเศสออกไป เมื่อสงครามโลกครั่งที่ 2 ยุติลง ฝรั่งเศสผู้ถูกญี่ปุ่นขับไล่ออกจากกัมพูชาเป็นฝ่ายชนะสงคราม กัมพูชาจึงต้องตกเป็นของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่ง สถานที่สำคัญที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา ได้แก่นครวัด ซึ่งจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก และปราสาทพระวิหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นปราสาทหิน อยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก

ที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้รู้จักกันในนาม พนมพระวิหาร หมายถึง บรรพตแห่งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ นามของปราสาทพระวิหารตามที่ปรากฏในศิลาจารึกคือ "ศีรศิขเรศวร" แปลว่า ภูเขาแห่งพระอิศวร

ปราสาทพระวิหารมีความยาว 800 เมตร ตามแนวเหนือใต้ และบันไดสูงถึงยอดเขา ตัวปราสาท สูง 120 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเล 657 เมตร

โครงสร้างปราสาทแห่งนี้แตกต่างอย่างมากจาก สถาปัตยกรรมปราสาทหินของหินในกัมพูชา ตามคติความเชื่อของฮินดู ทางเข้าสู่ปราสาทประธาน มีโคปุระ ซุ้มประตู คั่นอยู่ 5 ชั้น

ปราสาทพระวิหาร มีลักษณะเป็นแบบศิลปะบันทายศรี บางส่วนคล้ายกับพระวิหารของปราสาทนครวัด รูปรอยแกะสลักบนปราสาทสันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย มีพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพสูงสุดของศาสนา

สภาพทางภูมิศาสตร์ของกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม ลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน

ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นพรมแดนกับประเทศไทย ด้านใต้และตะวันตกใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดติดกับประเทศไทย ด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

ทะเลสาบที่สำคัญคือโตนเลสาบ ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ ช่วงหน้าฝน มีพื้นที่น้ำครอบคลุมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด มีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด นับว่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นแหล่งอาหารสำคัญแห่งหนึ่งของชาวกัมพูชา

ก่อนหน้านี้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเดียวกัน ต่อมารัฐบาลเปิดให้สัมปทานป่ากับบริษัทเอกชนจากประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น ส่งผลให้ป่าไม้ลดลงมาก

สภาพภูมิอากาศของกัมพูชา อากาศแบบร้อนชื้นแถบมรสุม สภาพเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม โดยมีพืชที่สำคัญได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย การประมง บริเวณรอบทะเลสาบเขมร เป็นแหล่งประมงน้ำจืด การทำป่าไม้ บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือ และอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว โรงเลื่อย รองเท้า

ภาวะเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย และหลังจากสงครามภายใน เริ่มพัฒนาประเทศ ทำการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น พัฒนาศักยภาพทางการเกษตร การท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่การปรับปรุง สนามบิน ถนน ไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค

Recent posts

error: Content is protected !!