MYANMAR-อีกหนึ่งแหล่งรวม 2 อารยธรรมของโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน


By : C. Methas - Managing Edition

ประเทศพม่ามีชื่อว่าสหภาพพม่า ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Burma ปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ ประชาชนเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า

ประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีจุดเด่นที่มีดินแดนเชื่อมต่อกับจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมของโลก นอกจากนี้พม่ายังมีชนหลากหลายเผ่ามารวมกัน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานและมีความสลับซับซ้อนมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวมอญเป็นชนเผ่าที่เก่าแก่มากที่สุดที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ และชาวพม่าได้เคลื่อนย้ายลงมาจากทางตอนเหนือแถบจีนต่อเชื่อมกับธิเบต ลงมาสู่แม่น้ำอิรวดี และได้เข้าครอบครองดินแดนดังกล่าว

ในอดีตชาวมอญ เป็นชนเผ่าที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศพม่าราว 11,000 ปี และเป็นชนเผ่าแรกที่ได้สร้างอารยธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตน ชาวมอญได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว 2,400 ปีก่อนพุทธกาล และได้สถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิ อันเป็นอาณาจักรแห่งแรกขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 2 บริเวณใกล้เมืองท่าตอน

ชาวมอญได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธผ่านทางอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ 2 บันทึกของชาวมอญส่วนใหญ่ถูกทำลายในระหว่างสงคราม

วัฒนธรรมของชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสมเอาวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ากับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมลักษณะลูกผสม ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ชาวมอญได้เข้าครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใต้ของพม่า

ชาวปยูหรือพยูเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศพม่า ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 4 และได้สถาปนานครรัฐขึ้นหลายแห่ง เช่นที่ พินนาคา,มองกะโม้,ศรีเกษตร,เปียทะโนมโยและหะลินยี

ช่วงเวลาดังกล่าว ดินแดนพม่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างจีนและอินเดีย จากเอกสารของจีนพบว่า มีเมืองอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของชาวพยู 18 เมือง และชาวพยูเป็นชนเผ่าที่รักสงบ ไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างชนเผ่าพยู ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกยุติด้วยการคัดเลือกตัวแทนให้เข้าประลองความสามารถกัน

ชาวพยูสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ทำจากฝ้าย ชาวพยูนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เยาวชนชาวพยูจะ ได้รับการศึกษาที่วัดตั้งแต่อายุ 7 ขวบจนถึง 20 ปี นับว่าเป็นการให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ชาวพยูมีความรู้ มีอารยธรรมสูง

นครรัฐของชาวพยูไม่เคยรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่นครรัฐขนาดใหญ่จะมีอิทธิพลเหนือนครรัฐขนาดเล็ก ซึ่งแสดงออกโดยการส่งเครื่องบรรณาการให้ นครรัฐที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ศรีเกษตร ตามหลักฐานเชื่อได้ว่า เป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอาณาจักรศรีเกษตรถูกสถาปนาขึ้นเมื่อใด มีการกล่าวถึงในพงศาวดารว่ามีการเปลี่ยนราชวงศ์เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 637

แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรศรีเกษตรต้องได้รับการสถาปนาขึ้นก่อนหน้านั้น

อาณาจักรศรีเกษตรได้ถูกยุติบทบาทลงไปในปีพุทธศักราช 1199 เนื่องมาจากการอพยพย้ายขึ้นไปสถาปนาเมืองหลวงใหม่ทางตอนเหนือ แต่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นเมืองใด ต่อมาได้ถูกรุกรานจากอาณาจักรน่านเจ้าในราวพุทธศตวรรษที่ 15

Recent posts

error: Content is protected !!