SINGAPORE-การพัฒนาทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่แถวหน้าของเอเชีย (ตอนที่ 2)


By : C. Methas - Executive Editor

ประเทศสิงค์โปร์เป็นเกาะขนาดเล็ก ๆ ทางปลายแหลมมลายูที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและมีความต่อเนื่องด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวยหลายประการ โดยเฉพาะความมั่นคงของเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะเล็ก ๆ มีพื้นที่น้อย แต่สามารถพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อาทิ สร้างสนามบินพาณิชย์ที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการบินในแถบเอเชีย ด้วยการถมทะเล พื้นที่แถบภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์ และภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ ชายฝั่งทะเลมักจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ต้องมีการถมทะเลเพื่อสร้างขยายเมืองใหม่

สิงคโปร์แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและประชากรไม่มากนัก ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคอาเซี่ยน และเป็นประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาคนี้ มีจำนวนประชากรประมาณ 4.24 ล้านคน ประกอบด้วยชาวจีน 76.5 เปอร์เซ็นต์ ชาวมาเลย์ 13.8 เปอร์เซ็นต์ ชาวอินเดีย 8.1 เปอร์เซ็นต์ และอื่น ๆ อีกประมาณ 1.6 เปอร์เซ็นต์ แต่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทางด้านธุรกิจ จากการที่มีเงินทุนมหาศาล สามารถขยายเครือข่ายธุรกิจไปลงทุนในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่การเข้าไปซื้อกิจการท่าเรือ สนามบิน ตั้งฐานการผลิต การธนาคารและเป็นศูนย์กลางน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจการบิน

สิงค์โปร์มีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ ท่าเรือปลอดภาษี หลายประเทศส่งสินค้าต่าง ๆ มายังสิงคโปร์เพื่อส่งออก และสิงคโปร์ยังรับสินค้าจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เพื่อส่งไปขายต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน มีท่าเรือน้ำลึก เหมาะในการจอดเรือส่งสินค้า

นอกจากนี้สิงคโปร์ยังได้สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ โดยจัดซื้อเครื่องบินรบประสิทธิภาพสูงสุดจำนวนหลายฝูงบิน เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดจากสหรัฐฯ และมีกองกำลังตำรวจที่เป็นชาวกุรข่าเข้าประจำการ ซึ่งในอดีตนั้นอังกฤษได้คัดเลือกชาวกุรข่าเป็นทหารประจำการของอังกฤษ

สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่นิยม ส่วนใหญ่อยู่ในตอนกลาง แถบพื้นที่บริเวณ Marina Bay, ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Merlion, อาคารโรงละคร Esplanade ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่, สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำ บริเวณพื้นที่ริมน้ำ Clarke Quay, Boat Quay, ย่านไชน่าทาวน์, ย่าน Little India, ย่านชอปปิ้ง บนถนน Orchard

บริเวณเมืองรอบนอกนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่โดยรอบ สามารถเข้าถึงได้โดยรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน MRT และ รถประจำทาง ได้แก่ เกาะเซนโตซา บริเวณ Harbour Front, สวนสัตว์กลางคืน (Night Safari) , สวนนกจูร่งและได้มีการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า-วันในเวลากลางคืนเป็นครั้งแรกของโลกโดยปิดถนนในสิงค์โปร์เป็นสนามแข่ง เนื่องจากถนนในสิงคโปร์มีคุณภาพสูงเทียบได้กับสนามแข่งรถยนต์

การเพาะปลูก พื้นที่มีน้อย ปลูกยางพารา มะพร้าว ผัก ผลไม้ ส่วนด้านอุตสาหกรรม พัฒนารวดเร็วมาก อาศัยวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน มีอุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตยางพารา ขนมปัง เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมหนัก เช่น อู่ต่อเรือ ทำเหล็กกล้า ยางรถยนต์

ในส่วนของวัฒนธรรมมีความหลากหลาย เนื่องจากการที่มีประชากรหลายเชื้อชาติ สิงคโปร์จึงมีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู คริสต์ศาสนา และลัทธิเต๋า

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นเกาะขนาดเล็ก แต่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จนกลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียอีกแห่งหนึ่ง และเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ด้านสื่อสารที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ยังมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง และศักยภาพทางด้านการทหารที่มีความเข้มแข็งมากติดอันดับต้นๆ ประเทศหนึ่งในแถบเอเชีย

Recent posts

error: Content is protected !!