ก.แรงงาน เปิดโปรแกรม Hot ยานยนต์ รับปีใหม่ไทย

ก.แรงงาน เปิดโปรแกรม Hot ยานยนต์ รับปีใหม่ไทย

สถาบัน AHRDA เป็น Excellent Training Center ของกพร. ในการพัฒนาทักษะฝีมือในสาขานี้โดยเฉพาะมีโปรแกรมฝึกอบรมทุกเดือน ซึ่งทุกหลักสูตรมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มจำนวนทุกครั้ง

Mar 17, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!