บางจาก คอร์ปอเรชั่น จัดงานสัมมนา BIO ECONOMY อนาคตใหม่…สู่ความยั่งยืน

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จัดงานสัมมนา BIO ECONOMY อนาคตใหม่…สู่ความยั่งยืน

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จัดงานสัมมนา BIO ECONOMY อนาคตใหม่...สู่ความยั่งยืน พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ สู่...ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม

Nov 22, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!