ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2017 ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสู่ Thailand 4.0

ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2017 ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสู่ Thailand 4.0

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่ม ปตท. หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา และต่อยอดนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในอนาคต

Sep 22, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!