โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน เสริมทักษะ การเป็นเจ้าของกิจการให้แก่นักเรียนในจังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน เสริมทักษะ การเป็นเจ้าของกิจการให้แก่นักเรียนในจังหวัดระยอง

เวิร์คช็อปการทำขนมสร้างสรรค์มาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มด้านธุรกิจและเสริมแรงบันดาลใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

Sep 10, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!