INFINITE CONCEPT : MERCEDES-BENZ FUTURE BUS-ต้นแบบรถโดยสารไร้คนขับสำหรับคนเมืองในอนาคต

INFINITE CONCEPT : MERCEDES-BENZ FUTURE BUS-ต้นแบบรถโดยสารไร้คนขับสำหรับคนเมืองในอนาคต

รถโดยสารสาธารณะกึ่งไร้คนขับได้ออกแบบและพัฒนาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนเมืองในระยะสั้นที่ให้ความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ไม่สะดวกในการขับขี่รถยนต์ อาทิแม่บ้านรับ-ส่งบุตรไป-กลับจากโรงเรียน

Mar 10, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!