PTT SPEED PAY ครั้งแรกของการใช้ QR Code ในการชำระค่าบริการในปั๊มน้ำมัน ปตท.

PTT SPEED PAY ครั้งแรกของการใช้ QR Code ในการชำระค่าบริการในปั๊มน้ำมัน ปตท.

PTT Speed Pay หรือการชำระเงินผ่าน Dynamic QR Code เป็นครั้งแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนา-ขาออก)

Feb 6, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!