The Legends of Automobile-ตอนที่ 186 บทสรุปประวัติศาสตร์รถยนต์กว่าศตวรรษ (ภาค 1)


By : C. Methas - Managing Editor

ก่อนจะมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า “รถยนต์” ซึ่งมีประวัติความเป็นมานับพันปีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่และมีบทบาทต่อมวลมนุษยชาติทั้งด้านวัฒนธรรม, ประเพณีและสังคม อีกทั้งยังเป็นการ “ปฏิวัติ” วิถีการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลกในอดีตที่เป็นสังคมแบบเกษตรกรรมไปสู่สังคมแบบอุตสาหกรรม

รถยนต์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ยังไม่สามารถค้นพบกำเนิดรถยนต์คันแรกของโลกที่แท้จริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามนุษยชาติได้สร้างรถยนต์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อใด แต่มีการกล่าวถึงกรณีการขุดค้นพีรามิดได้พบวัตถุที่เรียกว่า “รถ” อยู่ภายในหมู่พีระมิดแห่งกิซ่า

การก่อสร้างสวนลอยแห่งบาบิโลนแถบลุ่มแม่น้ำยูเฟรตีสเมื่อ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่มีการกล่าวว่าได้ใช้ “รถ” เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือส่วนหนึ่งสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งสวนลอยบาบิโลนมีจุดเด่นที่ทุกชั้นมีระเบียงและมีระบบชลประทานนำน้ำจากแม่น้ำยูเฟรตีสมาใช้ได้ตลอดทั้งปี อาณาจักรบาบิโลนได้ก่อตั้งขึ้นโดยพวก Amorite ซึ่งเป็นนครรัฐที่ยิ่งใหญ่

หลังจากมนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์อักษรขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่เรียกว่า “อักษรคูนิฟอร์ม” โดยกลุ่มชนในยุคเมโสโปเตเมียที่ตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส วิทยาการต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดและขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ขณะทางแถบเอเชียที่ประเทศจีนได้คิดค้นการผลิตกระดาษและการพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก

ในยุคสมัยศิลปะวิทยาการ (Renaissance) เป็นการฟื้นฟูความคิดและศิลปกรรมของกรีก-โรมัน วิทยาการต่าง ๆ ได้แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกครั้ง อิทธิพลความเชื่อทางศาสนามีบทบาทลดลง แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นส่งผลให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์สำหรับการขนส่งที่ค้นพบอีกสิ่งหนึ่งเป็นการใช้ม้าลากไม้ 2 ท่อนที่ต่อด้านท้ายและติดลั๋วไว้ด้านบนเพื่อใส่สัมภาระดังจะเห็นได้จากชนชาติพี้นเมือง Cheyenne ชนเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ ต่อมาได้พัฒนาเป็น “เลื่อน” รูปแบบคล้ายกับเลื่อนที่ใช้กันในแถบภูมิภาคที่มีหิมะ ต่อมาได้พัฒนาเป็น “รถลาก” ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ใช้ทั้งแรงงานคนและแรงงานสัตว์สำหรับลากรถซึ่งพบมากในแถบเอเซียได้พัฒนามาในยุคใกล้เคียงกับ “เกวียน”

“รถลาก” ได้ถูกค้นพบในแถบกลุ่มเซลติคยุคก่อนประวัติศาสตร์ทางยุโรป ส่วนในประเทศญี่ปุ่นพบรถลากในราวปี ค.ศ. 1868 ในยุคสมัยเมจิโดยเป็นพาหนะสำหรับพวกมิชชันนารีที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาในญี่ปุ่นและได้รับความนิยมมากกว่า “เกี้ยว” ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการใช้แรงงานคนลากรถมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้แรงงานสัตว์ เนื่องจากสัตว์ต่าง ๆ ต้องรับการเลี้ยงดูที่ยุ่งยากมากกว่า

“รถม้า” ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการใช้ตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีย ต่อมาได้พัฒนานำไปใช้สำหรับการทำศึกสงครามโดยเทียบม้า 1-2 ตัวเพื่อการเดินทางส่งนักรบไปสู่สมรภูมิ ส่วนในจีนมีการประดิษฐ์รถม้าในยุคราชวงศ์โจวซึ่งได้มีการใช้เทคนิคที่ทันสมัยในยุคนั้น อาทิระบบเฟืองทด

ภาพแกะสลักม้าลากเกวียนที่เมือง Capo di Ponte ทางเหนือของอิตาลี

 

Recent posts

error: Content is protected !!