บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน


ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวน 82 ทุน รวมเป็นเงิน 303,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และส่งเสริมบุตรพนักงานที่เรียนดี โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 32 ปี มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนทั้งสิ้นมากกว่า 1,785 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 5,368,000 บาท

ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวน 82 ทุน รวมเป็นเงิน 303,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และส่งเสริมบุตรพนักงานที่เรียนดี โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 32 ปี มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนทั้งสิ้นมากกว่า 1,785 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 5,368,000 บาท

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!