กฟผ. จับมือ กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” โชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงานของไทย ใหญ่ที่สุดในอาเซียน


งาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” สุดยอดงานโชว์ที่ผนึก 3 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานไว้ด้วยกัน “Thailand Energy Saving Expo” งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต “LED Expo Thailand” งานแสดงสินค้าด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และ “PCB Expo Thailand” งานแสดงสินค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง และอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครบวงจร จากนานาประเทศกว่า 400 บริษัท ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงาน ได้มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 จะเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กร หันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงการจัดงานว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management) มาตั้งแต่ปี 2536 มีจุดมุ่งหมายให้การใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศประหยัดพลังงานลงได้ประมาณ 4,300 เมกะวัตต์ ลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 25,500 ล้านหน่วย และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงได้ 14.6 ล้านตัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” งานแสดงสินค้านานาชาติที่ครอบคลุมเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาค ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีทางการค้าครั้งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันให้กับประเทศไทยในตลาดโลก

งาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” สุดยอดงานโชว์ที่ผนึก 3 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานไว้ด้วยกัน “Thailand Energy Saving Expo” งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต “LED Expo Thailand” งานแสดงสินค้าด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และ “PCB Expo Thailand” งานแสดงสินค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง และอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างครบวงจร จากนานาประเทศกว่า 400 บริษัท ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงาน ได้มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 จะเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กร หันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงการจัดงานว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management) มาตั้งแต่ปี 2536 มีจุดมุ่งหมายให้การใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศประหยัดพลังงานลงได้ประมาณ 4,300 เมกะวัตต์ ลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 25,500 ล้านหน่วย และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงได้ 14.6 ล้านตัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” งานแสดงสินค้านานาชาติที่ครอบคลุมเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาค ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีทางการค้าครั้งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันให้กับประเทศไทยในตลาดโลก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!