กรมการขนส่งทางบก แนะ!! เจ้าของรถป้ายแดงยังไม่จดทะเบียน รีบดำเนินการ จดทะเบียนรถให้ถูกต้อง…ยืนยันสะดวก,รวดเร็วทันใจ..!! วันเดียวเสร็จ!!


กรมการขนส่งทางบก แนะ!! เจ้าของรถป้ายแดงยังไม่จดทะเบียน รีบดำเนินการ จดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหากรณีรถถูกโจรกรรมซึ่งจะยากต่อการติดตามตรวจสอบ และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งาน ยืนยัน!! จดทะเบียน รถใหม่เสร็จภายในวันเดียว

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้รถป้ายแดงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสามารถนำไปใช้กับรถทั่วไปและขับขี่เวลาใดก็ได้นั้น กรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงว่า ป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น และต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถ ดังนั้น รถป้ายแดงทุกคันจึงถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้รถที่จะใช้งานบนท้องถนนได้นั้นจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่ามีการนำรถป้ายแดงมาใช้งานบนถนนเป็นระยะเวลานาน โดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง โดยอาจมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี หรือเป็นค่านิยมส่วนบุคคล ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แล้ว อาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถกรณีที่รถถูกโจรกรรมซึ่งจะยากต่อการติดตามตรวจสอบ และหากตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้ป้ายแดงปลอม จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยป้ายแดงที่ถูกกฎหมายดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

นายณันทพงศ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที ในวันที่นำรถมาจดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ ขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1584

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! เจ้าของรถป้ายแดงยังไม่จดทะเบียน รีบดำเนินการ จดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหากรณีรถถูกโจรกรรมซึ่งจะยากต่อการติดตามตรวจสอบ และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งาน ยืนยัน!! จดทะเบียน รถใหม่เสร็จภายในวันเดียว

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้รถป้ายแดงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสามารถนำไปใช้กับรถทั่วไปและขับขี่เวลาใดก็ได้นั้น กรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงว่า ป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น และต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถ ดังนั้น รถป้ายแดงทุกคันจึงถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้รถที่จะใช้งานบนท้องถนนได้นั้นจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่ามีการนำรถป้ายแดงมาใช้งานบนถนนเป็นระยะเวลานาน โดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง โดยอาจมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี หรือเป็นค่านิยมส่วนบุคคล ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แล้ว อาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถกรณีที่รถถูกโจรกรรมซึ่งจะยากต่อการติดตามตรวจสอบ และหากตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้ป้ายแดงปลอม จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเข้าข่ายความผิดฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยป้ายแดงที่ถูกกฎหมายดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

นายณันทพงศ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที ในวันที่นำรถมาจดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ ขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1584

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!