กิจกรรมดี บอกต่อ โดย ปตท.สผ.


สานต่อเป็นปีที่ 3 แล้วกับโครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” กิจกรรมดีๆ ที่พาน้องๆ นักเรียนกว่า 60 คน จาก 11 โรงเรียนในจังหวัดระนอง เข้าค่ายเรียนรู้แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

อาทิ การท่องป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ระนอง ซึ่งคงความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งยูเนสโก้ประกาศเป็น “พื้นที่เขตสงวนชีวมณฑล” รวมถึงการเรียนรู้ระบบนิเวศหาดเลน หาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งกิจกรรมนี้ ปตท.สผ. มีวัตถุประสงค์ให้น้องๆ ได้ซึมซับธรรมชาติที่สวยงาม และเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายเยาวชนเพื่อเป็นแนวร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดได้ที่ http://www.pttep.com, Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

สานต่อเป็นปีที่ 3 แล้วกับโครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” กิจกรรมดีๆ ที่พาน้องๆ นักเรียนกว่า 60 คน จาก 11 โรงเรียนในจังหวัดระนอง เข้าค่ายเรียนรู้แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

อาทิ การท่องป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ระนอง ซึ่งคงความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งยูเนสโก้ประกาศเป็น “พื้นที่เขตสงวนชีวมณฑล” รวมถึงการเรียนรู้ระบบนิเวศหาดเลน หาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งกิจกรรมนี้ ปตท.สผ. มีวัตถุประสงค์ให้น้องๆ ได้ซึมซับธรรมชาติที่สวยงาม และเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายเยาวชนเพื่อเป็นแนวร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดได้ที่ http://www.pttep.com, Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!