คณะกรรมการ และผู้บริหาร ปตท.สผ. รับฟังการบรรยายหลักธรรมาภิบาลเพื่อองค์กรยั่งยืน


นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากนายรพี สุจริตกุล (ที่ 5 จากขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน รวมทั้ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่อไปในระยะยาว

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากนายรพี สุจริตกุล (ที่ 5 จากขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน รวมทั้ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่อไปในระยะยาว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!