งานประกวดรถโบราณ ยกระดับมาตรฐาน เพิ่มประเภท ปรับปรุงเกณฑ์ตัดสิน


สมาคมรถโบราณฯ มุ่งสนับสนุนการอนุรักษ์ยานยนต์โบราณในประเทศไทย พัฒนาการประกวดรถโบราณให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ผู้จัด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 41” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค เปิดเผยว่า เนื่องจากสมาคมฯ เป็นสมาชิกของ สมาพันธ์ยานยนต์โบราณสากล FIVA Federation Internationale Vehicules Anciens จึงมีพันธกิจที่จะต้องพัฒนาการประกวดรถโบราณ ให้มีมาตรฐานเดียวกับการประกวดในระดับโลก

“ดังนั้น ตั้งแต่การจัดงานปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จึงแบ่งประเภทการประกวดใหม่เป็น 7 ประเภท ตามกำหนดของ FIVA ได้แก่ ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (ก่อน คศ. 1905), ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ.1905-1918), ประเภทรถโบราณ (คศ. 1919-1930), ประเภทรถรุ่นก่อนสงคราม (คศ. 1931-1945), ประเภทรถรุ่นหลังสงคราม (คศ.1946-1960), ประเภทรถคลาสสิค (คศ. 1961-1970) และประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ. 1971-ปัจจุบัน -30 ปี)

ยิ่งกว่านั้น สมาคมฯ ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การประกวดในปีนี้ ซึ่ง นายวรกุล บุณยัษฐิติ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ชี้แจงว่า “เดิมที เราจะตัดสินโดยพิจารณาเฉพาะสภาพของตัวรถที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น แต่ปีนี้ เราได้เพิ่มการพิจารณาด้านคุณค่าของตัวรถด้วย เช่น แบรนด์ ปีที่ผลิต ความหายาก และสภาพดั้งเดิม เป็นต้น ซึ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินในระดับสากล”

เกณฑ์การให้คะแนนใหม่ แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวด ก. เกี่ยวกับชาติกำเนิดของรถ เช่น คุณค่าของแบรนด์ และรุ่นปีที่ผลิต คุณสมบัติ และลักษณะพิเศษ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงของรถ มีค่าคะแนน 40%, หมวด ข. เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในตัวรถที่ส่งเข้าประกวดของเจ้าของ มีค่าคะแนน 10% และหมวด ค. เกี่ยวกับสภาพรถโดยตรง ทั้งตัวถัง สี เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และห้องโดยสาร มีค่าคะแนน 50%

“ถ้าพิจารณาให้ดี จะเห้นว่า คะแนนที่เกี่ยวกับตัวรถในหมด ก. ด้านข้อเท็จจริง และหมวด ค. ด้านสภาพรถ มีสัดส่วนคะแนนรวมกันถึง 90% ซึ่งเป็นการยืนยันว่า รถที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัล เป็นรถที่มีความเหมาะสมทั้งคุณค่าและความงามอย่างแท้จริง”

สรุปรางวัล “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 41” ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ / ไม่มีรถเข้าประกวด, ประเภทรถรุ่นผ่านศึก / ไม่มีรถเข้าประกวด, ประเภทรถโบราณ รางวัลที่ 1 Austin Seven Chummy ปี 1929 ดร.ลภน โมกขะสมิต, รางวัลที่ 2 Austin Seven ปี 1929 คุณวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์, รางวัลที่ 3 Singer ปี 1929 คุณมัณฑนา จันทร์เพ็ญประสาน

ประเภทรถก่อนสงคราม รางวัลที่ 1 MG TB ปี 1939 คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์, รางวัลที่ 2 MG TA ปี 2936 คุณบางกอก รัษฐปานะ, รางวัลที่ 3 Austin Seven (Open RoadTourer) ปี 1935 ดร.ลภน โมกขะสมิต, ?ประเภทรถหลังสงคราม รางวัลที่ 1 MG A ปี 1957 คุณฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์, รางวัลที่ 2 Bentley S2 ปี 1960 คุณฐากูร วีรพากรณ, รางวัลที่ 3 Mercedes-Benz 170VA ปี 1953 คุณนรนิติ นันทะเลขา

ประเภทรถหลังสงคราม รางวัลที่ 1 MG A ปี 1957 รถหมายเลข 15 คุณฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์
รางวัลที่ 2 Bentley S2 ปี 1960 รถหมายเลข 17 คุณฐากูร วีรพากรณ
รางวัลที่ 3 Mercedes-Benz 170VA ปี 1953 รถหมายเลข 13คุณนรนิติ นันทะเลขา

ประเภทรถคลาสสิค รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL W108 ปี 1969 คุณพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์, รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 280S W108 ปี 1968 Auto Vintage, รางวัลที่ 3 Austin Healey 3000 MKIII ปี 1967 Mr. Martin Koller,

ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL 3.5 ปี 1971 คุณพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์, รางวัลที่ 2 Ferrati 328 GTS ปี 1986 คุณม่อน, รางวัลที่ 3 Rolls-Royce Corniche ปี 1977 คุณสมบัติ แสงรัฐกาญจนสิน,

ประเภทรถจำลอง, รถดัดแปลง และรถประดิษฐ์พิเศษ รางวัลที่ 1 Porsche 356 ปี 1969 คุณสุทิน เหมมะรา, ประเภทรถโฟล์คสวาเกน รางวัลที่ 1 Volkswagen T2 ปี 1967 คุณสุทิน เหมมะรา, รางวัลที่ 2 Volkswagen Karmann Ghia ปี 1958 คุณประวิช เปาริบุตร, รางวัลที่ 3 Volkswagen Beetle ปี 1958 คุณไธพัฒน์ ภิรมย์โชติสิริ

ประเภทรถอเมริกัน รางวัลที่ 1 Plymouth Barracuda ปี 1970 Mr. Jerry Felin, รางวัลที่ 2 Desoto Depromat ปี 1953 คุณณรงค์ชัย เหล่าศรีสิน, รางวัลที่ 3 Dodge M37 ปี 1956 ดร.สภณ โมกขะสมิต, ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์ รางวัลที่ 1 Jaguar XL6 Series I ปี 1973 คุณชฤต ภู่ศิริ, รางวัลที่ 2 Jaguar XJC ปี 1977 คุณศรันย์ ว่องธนะวิโมกษ์, รางวัลที่ 3 Daimler (Series 2) Double Siz Vanden ปี 1974 ดร.ณวรา จันทรัตน์

ประเภทรถมินิ รางวัลที่ 1 Austin Mini MK I ปี 1960 คุณดรงค์ บำรุงผล, รางวัลที่ 2 Mini Van ปี 1963 คุณมงคล กระจ่างก้อย, รางวัลที่ 3 Morris Cooper S MK I ปี 1967 คุณสิงขร เกียรตินันทน์, รางวัลรถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 Citroen DS23ie Pallas ปี 1974 คุณณภัศร์ชัย น้อยเพิ่มพูล, เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม / ไม่มีผู้ได้รับรางวัล, รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม / ไม่มีรถได้รับรางวัล,

งานสียอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 BMW Isetta 300 ปี 1961 คุณภัทร ศศิวิมลกุล และรถที่มีคะแนนรวมสูงสุด รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL 3.5 ปี 1971 คุณพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์

สมาคมรถโบราณฯ มุ่งสนับสนุนการอนุรักษ์ยานยนต์โบราณในประเทศไทย พัฒนาการประกวดรถโบราณให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ผู้จัด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 41” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค เปิดเผยว่า เนื่องจากสมาคมฯ เป็นสมาชิกของ สมาพันธ์ยานยนต์โบราณสากล FIVA Federation Internationale Vehicules Anciens จึงมีพันธกิจที่จะต้องพัฒนาการประกวดรถโบราณ ให้มีมาตรฐานเดียวกับการประกวดในระดับโลก

“ดังนั้น ตั้งแต่การจัดงานปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จึงแบ่งประเภทการประกวดใหม่เป็น 7 ประเภท ตามกำหนดของ FIVA ได้แก่ ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (ก่อน คศ. 1905), ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ.1905-1918), ประเภทรถโบราณ (คศ. 1919-1930), ประเภทรถรุ่นก่อนสงคราม (คศ. 1931-1945), ประเภทรถรุ่นหลังสงคราม (คศ.1946-1960), ประเภทรถคลาสสิค (คศ. 1961-1970) และประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ. 1971-ปัจจุบัน -30 ปี)

ยิ่งกว่านั้น สมาคมฯ ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การประกวดในปีนี้ ซึ่ง นายวรกุล บุณยัษฐิติ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ชี้แจงว่า “เดิมที เราจะตัดสินโดยพิจารณาเฉพาะสภาพของตัวรถที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น แต่ปีนี้ เราได้เพิ่มการพิจารณาด้านคุณค่าของตัวรถด้วย เช่น แบรนด์ ปีที่ผลิต ความหายาก และสภาพดั้งเดิม เป็นต้น ซึ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินในระดับสากล”

เกณฑ์การให้คะแนนใหม่ แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวด ก. เกี่ยวกับชาติกำเนิดของรถ เช่น คุณค่าของแบรนด์ และรุ่นปีที่ผลิต คุณสมบัติ และลักษณะพิเศษ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงของรถ มีค่าคะแนน 40%, หมวด ข. เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในตัวรถที่ส่งเข้าประกวดของเจ้าของ มีค่าคะแนน 10% และหมวด ค. เกี่ยวกับสภาพรถโดยตรง ทั้งตัวถัง สี เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และห้องโดยสาร มีค่าคะแนน 50%

“ถ้าพิจารณาให้ดี จะเห้นว่า คะแนนที่เกี่ยวกับตัวรถในหมด ก. ด้านข้อเท็จจริง และหมวด ค. ด้านสภาพรถ มีสัดส่วนคะแนนรวมกันถึง 90% ซึ่งเป็นการยืนยันว่า รถที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัล เป็นรถที่มีความเหมาะสมทั้งคุณค่าและความงามอย่างแท้จริง”

สรุปรางวัล “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 41” ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ / ไม่มีรถเข้าประกวด, ประเภทรถรุ่นผ่านศึก / ไม่มีรถเข้าประกวด, ประเภทรถโบราณ รางวัลที่ 1 Austin Seven Chummy ปี 1929 ดร.ลภน โมกขะสมิต, รางวัลที่ 2 Austin Seven ปี 1929 คุณวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์, รางวัลที่ 3 Singer ปี 1929 คุณมัณฑนา จันทร์เพ็ญประสาน

ประเภทรถก่อนสงคราม รางวัลที่ 1 MG TB ปี 1939 คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์, รางวัลที่ 2 MG TA ปี 2936 คุณบางกอก รัษฐปานะ, รางวัลที่ 3 Austin Seven (Open RoadTourer) ปี 1935 ดร.ลภน โมกขะสมิต, ?ประเภทรถหลังสงคราม รางวัลที่ 1 MG A ปี 1957 คุณฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์, รางวัลที่ 2 Bentley S2 ปี 1960 คุณฐากูร วีรพากรณ, รางวัลที่ 3 Mercedes-Benz 170VA ปี 1953 คุณนรนิติ นันทะเลขา

ประเภทรถหลังสงคราม รางวัลที่ 1 MG A ปี 1957 รถหมายเลข 15 คุณฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์ รางวัลที่ 2 Bentley S2 ปี 1960 รถหมายเลข 17 คุณฐากูร วีรพากรณ รางวัลที่ 3 Mercedes-Benz 170VA ปี 1953 รถหมายเลข 13คุณนรนิติ นันทะเลขา

ประเภทรถคลาสสิค รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL W108 ปี 1969 คุณพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์, รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 280S W108 ปี 1968 Auto Vintage, รางวัลที่ 3 Austin Healey 3000 MKIII ปี 1967 Mr. Martin Koller,

ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL 3.5 ปี 1971 คุณพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์, รางวัลที่ 2 Ferrati 328 GTS ปี 1986 คุณม่อน, รางวัลที่ 3 Rolls-Royce Corniche ปี 1977 คุณสมบัติ แสงรัฐกาญจนสิน,

ประเภทรถจำลอง, รถดัดแปลง และรถประดิษฐ์พิเศษ รางวัลที่ 1 Porsche 356 ปี 1969 คุณสุทิน เหมมะรา, ประเภทรถโฟล์คสวาเกน รางวัลที่ 1 Volkswagen T2 ปี 1967 คุณสุทิน เหมมะรา, รางวัลที่ 2 Volkswagen Karmann Ghia ปี 1958 คุณประวิช เปาริบุตร, รางวัลที่ 3 Volkswagen Beetle ปี 1958 คุณไธพัฒน์ ภิรมย์โชติสิริ

ประเภทรถอเมริกัน รางวัลที่ 1 Plymouth Barracuda ปี 1970 Mr. Jerry Felin, รางวัลที่ 2 Desoto Depromat ปี 1953 คุณณรงค์ชัย เหล่าศรีสิน, รางวัลที่ 3 Dodge M37 ปี 1956 ดร.สภณ โมกขะสมิต, ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์ รางวัลที่ 1 Jaguar XL6 Series I ปี 1973 คุณชฤต ภู่ศิริ, รางวัลที่ 2 Jaguar XJC ปี 1977 คุณศรันย์ ว่องธนะวิโมกษ์, รางวัลที่ 3 Daimler (Series 2) Double Siz Vanden ปี 1974 ดร.ณวรา จันทรัตน์

ประเภทรถมินิ รางวัลที่ 1 Austin Mini MK I ปี 1960 คุณดรงค์ บำรุงผล, รางวัลที่ 2 Mini Van ปี 1963 คุณมงคล กระจ่างก้อย, รางวัลที่ 3 Morris Cooper S MK I ปี 1967 คุณสิงขร เกียรตินันทน์, รางวัลรถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 Citroen DS23ie Pallas ปี 1974 คุณณภัศร์ชัย น้อยเพิ่มพูล, เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม / ไม่มีผู้ได้รับรางวัล, รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม / ไม่มีรถได้รับรางวัล,

งานสียอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 BMW Isetta 300 ปี 1961 คุณภัทร ศศิวิมลกุล และรถที่มีคะแนนรวมสูงสุด รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 280 SEL 3.5 ปี 1971 คุณพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!