จีเอเบิล ประกาศความพร้อมเข้าร่วม ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ในโครงการความร่วมมือฯ พัฒนาสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ


กลุ่มบริษัทจีเอเบิล โดย นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นางสาวปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชันและเทคโนโลยี (ที่ 2 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ

ระหว่าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายทวีสุข สายะศิลปี ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ดิจิตอล (ที่ 2 จากซ้าย) นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล (กลาง) นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา)

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิทัล และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ “กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ” หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart city) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดย ปตท. และ กรุงเทพธนาคม จะร่วมกันส่งเสริม ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมฯ และการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart city ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน

จากความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับ กรุงเทพธนาคม ในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจรระดับประเทศ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา และร่วมสร้างนวัตกรรมโครงข่ายไอโอที โดยการนำเสนอโครงการต่างๆ จากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีไอโอที บิ๊กดาต้า และ คลาวด์ รวมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) แมทชีน เลินนิ่ง และ บล็อกเชน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการรองรับงานด้านต่างๆ ตามแนวคิดสมาร์ตซิตี้ เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่เมืองอัจฉริยะ

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล โดย นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นางสาวปาจรีย์ แสงคำ ประธานบริหารกลุ่มงานโซลูชันและเทคโนโลยี (ที่ 2 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ

ระหว่าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายทวีสุข สายะศิลปี ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ดิจิตอล (ที่ 2 จากซ้าย) นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล (กลาง) นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา)

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ ปตท. และ กรุงเทพธนาคม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ โดยใช้ดิจิทัล และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการให้บริการต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ “กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ” หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart city) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดย ปตท. และ กรุงเทพธนาคม จะร่วมกันส่งเสริม ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมฯ และการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart city ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน

จากความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับ กรุงเทพธนาคม ในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจรระดับประเทศ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา และร่วมสร้างนวัตกรรมโครงข่ายไอโอที โดยการนำเสนอโครงการต่างๆ จากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีไอโอที บิ๊กดาต้า และ คลาวด์ รวมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) แมทชีน เลินนิ่ง และ บล็อกเชน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการรองรับงานด้านต่างๆ ตามแนวคิดสมาร์ตซิตี้ เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่เมืองอัจฉริยะ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!