ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย. 2560 ปรับตัวลดลงเหตุวันหยุดต่อเนื่อง ขณะที่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้น


นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) เมษายน 2560 จำนวน 1,021 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 86.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือนมีนาคม เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดต่อเนื่อง ทำให้มีวันทำงานน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จากราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ประกอบการในพื้นที่
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 99.0 ในเดือนมีนาคม ผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังปี 2560 ขยายตัวดีขึ้นจากการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกของไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนเมษายน คือ ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ใช้สินค้าจากผู้ประกอบการภายในประเทศ อีกทั้งเจรจากับประเทศที่มีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) เมษายน 2560 จำนวน 1,021 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 86.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือนมีนาคม เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดต่อเนื่อง ทำให้มีวันทำงานน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จากราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ประกอบการในพื้นที่ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 99.0 ในเดือนมีนาคม ผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังปี 2560 ขยายตัวดีขึ้นจากการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกของไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนเมษายน คือ ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ใช้สินค้าจากผู้ประกอบการภายในประเทศ อีกทั้งเจรจากับประเทศที่มีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!