ดัชนีความเชื่อมั่นฯ มิถุนายน ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 42 เดือน


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 1,019 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ที่ระดับ 91.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 90.2 ในเดือนพฤษภาคม

โดยค่าดัชนีฯ สูงสุดในรอบ 42 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกตามขนาดของกิจการในเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม อยู่ที่ระดับ 74.5 ปรับตัวลดลง จากระดับ 75.4 ในเดือนพฤษภาคม อุตสาหกรรมขนาดกลาง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 92.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 90.4 และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 108.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากระดับ 107.3 ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน2561 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่สถานการณ์การเมืองในประเทศ ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ เสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตและใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้ผลิตต้นน้ำให้กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 1,019 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ที่ระดับ 91.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 90.2 ในเดือนพฤษภาคม

โดยค่าดัชนีฯ สูงสุดในรอบ 42 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกตามขนาดของกิจการในเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม อยู่ที่ระดับ 74.5 ปรับตัวลดลง จากระดับ 75.4 ในเดือนพฤษภาคม อุตสาหกรรมขนาดกลาง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 92.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 90.4 และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 108.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากระดับ 107.3 ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน2561 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่สถานการณ์การเมืองในประเทศ ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ เสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตและใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้ผลิตต้นน้ำให้กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!