‘ดุสิตโพล’ เผยปชช.ส่วนใหญ่ไม่เดินทางไปตอบ 4 คำถาม’ประยุทธ์’


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัดและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาล

ล่าสุด“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็น 4 คำถามจำนวนทั้งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนจะเดินทางไปตอบคำถามนายกรัฐมนตรี ที่ว่าการเขตหรือที่อำเภอหรือที่จังหวัด หรือไม่?

อันดับ 1 ไม่ไป 84.08% เพราะ ไม่ว่าง ต้องทำงาน ติดภารกิจ ไม่สะดวกในการเดินทาง ฯลฯ
อันดับ 2 ไป 15.92% เพราะ ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ฯลฯ

2.จงตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
(คำถามที่ 1) ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
อันดับ 1 ไม่ได้ 54.73%
อันดับ 2 ได้ 45.27%

(คำถามที่ 2) หากไม่ได้จะทำอย่างไร?
อันดับ 1 ให้เป็นไปตามกลไกทางการเมือง หรือรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ 64.68%
อันดับ 2 ให้ยึดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม 62.69%
อันดับ 3 อดทนและทำใจยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกเข้ามา 37.20%
อันดับ 4 เป็นเรื่องของอนาคต แต่ต้องมีหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่ดี 33.36%
อันดับ 5 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 31.74%

(คำถามที่ 3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่
อันดับ 1 ถูกต้อง 55.97%
อันดับ 2 ไม่ถูกต้อง 44.03%

(คำถามที่ 4) ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
อันดับ 1 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก 74.10%
อันดับ 2 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรใช้กฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมดำเนินการ 41.53%
อันดับ 3 ควรให้โอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก อาจมีการปรับปรุงตัว หรือพิจารณาจากผลงาน 27.34%
อันดับ 4 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้ประชาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ 26.12%

อันดับ 5 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ ในขณะนั้นแก้ปัญหา หรือดำเนินการ 23.28%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัดและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาล ล่าสุด“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็น 4 คำถามจำนวนทั้งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้ 1.ประชาชนจะเดินทางไปตอบคำถามนายกรัฐมนตรี ที่ว่าการเขตหรือที่อำเภอหรือที่จังหวัด หรือไม่? อันดับ 1 ไม่ไป 84.08% เพราะ ไม่ว่าง ต้องทำงาน ติดภารกิจ ไม่สะดวกในการเดินทาง ฯลฯ อันดับ 2 ไป 15.92% เพราะ ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ฯลฯ 2.จงตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ (คำถามที่ 1) ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ อันดับ 1 ไม่ได้ 54.73% อันดับ 2 ได้ 45.27% (คำถามที่ 2) หากไม่ได้จะทำอย่างไร? อันดับ 1 ให้เป็นไปตามกลไกทางการเมือง หรือรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ 64.68% อันดับ 2 ให้ยึดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม 62.69% อันดับ 3 อดทนและทำใจยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกเข้ามา 37.20% อันดับ 4 เป็นเรื่องของอนาคต แต่ต้องมีหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่ดี 33.36% อันดับ 5 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 31.74% (คำถามที่ 3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ อันดับ 1 ถูกต้อง 55.97% อันดับ 2 ไม่ถูกต้อง 44.03% (คำถามที่ 4) ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร อันดับ 1 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก 74.10% อันดับ 2 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรใช้กฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมดำเนินการ 41.53% อันดับ 3 ควรให้โอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก อาจมีการปรับปรุงตัว หรือพิจารณาจากผลงาน 27.34% อันดับ 4 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้ประชาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ 26.12% อันดับ 5 ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ ในขณะนั้นแก้ปัญหา หรือดำเนินการ 23.28%

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!