ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อประโยชน์ของคุณเอง….หากรถยนต์ติดแก๊ส, ติดเครื่องเสียงและอื่นๆ


เมื่อนำรถยนต์ไปติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม อาทิ ติดตั้งแก๊สหรือติดตั้งเครื่องเสียงราคาแพง หรือติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเติมที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เจ้าของรถจะต้องแจ้งบริษัทที่ทำประกันไว้หรือไม่ และอัตราเบี้ยประกันจะเป็นเช่นไร

ในการกำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย เช่น กลุ่มประเภทของรถ, อายุของรถ, ทุนประกันหรือแม้กระทั่งอายุของผู้ขับขี่เองก็ตาม

เจ้าของรถมีการติดตั้งชิ้นส่วนประกอบเพิ่มเติมก่อนหรือหลังจากที่ตกลงทำประกันภัยแล้ว เจ้าของรถมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้กับบริษัทประกันภัยได้รับทราบ โดยอัตราเบี้ยประกันภัยคงเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าของส่วนที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมและต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่มในทุนประกันที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามเพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนของรถที่ท่านเป็นเจ้าของและร่วมถึงทรัพย์สินต่างๆที่เพิ่มเติม

หากไม่แจ้งต่อบริษัทผู้รับประกันความเสียหายให้ได้รับทราบ ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของรถที่เอาประกัน ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยที่ไม่สมบูรณ์

บริษัทผู้รับประกันมีสิทธิ์จ่ายสินไหมทดแทน ตามจำนวนที่ผู้เอาประกันแจ้งไว้ส่วนแรก และส่วนที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมจะไม่สามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนได้

บริษัทผู้รับประกันจะคุ้มครองเฉพาะตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้น

ฉะนั้นอย่าละเลยที่จะแจ้งส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปยังบริษัทผู้รับประกันของท่านและก่อนตัดสินใจทำประกันภัยที่ใด อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำประกันภัยรถยนต์

เมื่อนำรถยนต์ไปติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม อาทิ ติดตั้งแก๊สหรือติดตั้งเครื่องเสียงราคาแพง หรือติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเติมที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เจ้าของรถจะต้องแจ้งบริษัทที่ทำประกันไว้หรือไม่ และอัตราเบี้ยประกันจะเป็นเช่นไร

ในการกำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย เช่น กลุ่มประเภทของรถ, อายุของรถ, ทุนประกันหรือแม้กระทั่งอายุของผู้ขับขี่เองก็ตาม

เจ้าของรถมีการติดตั้งชิ้นส่วนประกอบเพิ่มเติมก่อนหรือหลังจากที่ตกลงทำประกันภัยแล้ว เจ้าของรถมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้กับบริษัทประกันภัยได้รับทราบ โดยอัตราเบี้ยประกันภัยคงเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าของส่วนที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมและต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่มในทุนประกันที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามเพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนของรถที่ท่านเป็นเจ้าของและร่วมถึงทรัพย์สินต่างๆที่เพิ่มเติม

หากไม่แจ้งต่อบริษัทผู้รับประกันความเสียหายให้ได้รับทราบ ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของรถที่เอาประกัน ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยที่ไม่สมบูรณ์

บริษัทผู้รับประกันมีสิทธิ์จ่ายสินไหมทดแทน ตามจำนวนที่ผู้เอาประกันแจ้งไว้ส่วนแรก และส่วนที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมจะไม่สามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนได้

บริษัทผู้รับประกันจะคุ้มครองเฉพาะตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้น

ฉะนั้นอย่าละเลยที่จะแจ้งส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปยังบริษัทผู้รับประกันของท่านและก่อนตัดสินใจทำประกันภัยที่ใด อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำประกันภัยรถยนต์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!