“นิปปอนเพนต์” ร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมทักษะ พัฒนาฝีมือ ช่างสีรถยนต์ ตามแผนต่อเนื่อง


บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ เพื่อพัฒนาช่างในสถานประกอบกิจการและแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะช่างสีรถยนต์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีทักษะในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมกับโครงการ Protege และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 จากโครงการทวิภาคี จำนวน 16 คน

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อปี 2558 ว่า “อยู่ภายใต้โครงการโปรเตเจ้ Prot?g? Project ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงงานช่างสี เพื่อขับเคลื่อนกำลังพลสู่มืออาชีพ ยกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์สู่มาตรฐานสากล ที่ผ่านมา จากการที่บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ในการเรียนการสอนงานซ่อมสีรถยนต์ที่เป็นระบบสี 2K ประเภทสีสูตรน้ำที่ใช้ในศูนย์บริการชั้นนำและสีสูตรโซเว้นท์ที่ใช้ในอู่ซ่อมสีรถยนต์มาตรฐานทั่วประเทศ และปรับปรุงพื้นที่การฝึกให้มีห้องผสมสีซึ่งใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผสมแต่งสีที่พร้อมด้วยเครื่องมือมาตรฐานเหมือนศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคทั้ง 12 แห่งด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท และตลอดเวลากว่า 3 ปีที่มีการฝึกอบรมให้กับสถาบันฯทั้ง 12 แห่งไปแล้วกว่า 75 รุ่น 1,500 คน เราใช้งบประมาณผลิตภัณฑ์สีสำหรับการฝึกอบรมทักษะและการร่วมเป็นวิทยากรครูฝึกสอนให้ในทุกรุ่น ทั้งยังร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่27 ระดับภาค : สาขาสีรถยนต์ และเป็นวิทยากรแนะนำระบบการใช้สีในสนามแข่งขันทั้ง 12 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร “การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน” เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตและการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับช่างสีแรงงานเก่าและแรงงานใหม่เพื่อเปิดรับให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่

การเปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ที่บริษัทฯจัดให้กับผู้เข้าฝึกร่วมกับทางสถาบันฯ เมื่อจบหลักสูตร ทางสถาบันจะทำการมอบวุฒิบัตรร่วมกับนิปปอนเพนต์แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำไปประกอบการสมัครงานกับสถานประกอบการด้านงานซ่อมสีรถยนต์ได้อย่างมั่นใจตามมาตรฐานการฝึกตามหลักสูตรของบริษัทฯ

โอกาสนี้ในการขอขยายกรอบความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาขยายผลการสร้างแรงงานใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และผลักดันพัฒนาฝีมือแรงงานปัจจุบัน ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยในการค้นหาสูตรสีและช่วยในการผสมแต่งแก้สีสำหรับช่างผสมสีที่เป็นแรงงานสำคัญในอุตสาหกรรมซ่อมสีรถยนต์ที่ตลาดมีความต้องการแรงงานด้านนี้อย่างมาก ดังนั้นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการผสมสีจะแพร่หลายและสนับสนุนการทำงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นกลยุทธหลักในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการผสมสีให้กับผู้เข้าอบรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคนิคการสร้างชิ้นงานเลียนแบบลายไม้ ลายน้ำ ด้วยสีรถยนต์ที่จะต่อยอดสู่ตลาดตกแต่งหรือตลาดเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้างคุณค่างานให้กับช่างสีในการสร้างสรรค์งานต่อไป

ด้านการส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงาน บริษัทพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สีรถยนต์เพื่อนำมาใช้ในแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่จะจัดในทุกๆ 2 ปี ครั้งต่อไประดับภาคคือในปี 2562 และในโอกาสต่อไป

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ เพื่อพัฒนาช่างในสถานประกอบกิจการและแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะช่างสีรถยนต์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีทักษะในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมกับโครงการ Protege และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 จากโครงการทวิภาคี จำนวน 16 คน

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อปี 2558 ว่า “อยู่ภายใต้โครงการโปรเตเจ้ Prot?g? Project ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงงานช่างสี เพื่อขับเคลื่อนกำลังพลสู่มืออาชีพ ยกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์สู่มาตรฐานสากล ที่ผ่านมา จากการที่บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ในการเรียนการสอนงานซ่อมสีรถยนต์ที่เป็นระบบสี 2K ประเภทสีสูตรน้ำที่ใช้ในศูนย์บริการชั้นนำและสีสูตรโซเว้นท์ที่ใช้ในอู่ซ่อมสีรถยนต์มาตรฐานทั่วประเทศ และปรับปรุงพื้นที่การฝึกให้มีห้องผสมสีซึ่งใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผสมแต่งสีที่พร้อมด้วยเครื่องมือมาตรฐานเหมือนศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคทั้ง 12 แห่งด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท และตลอดเวลากว่า 3 ปีที่มีการฝึกอบรมให้กับสถาบันฯทั้ง 12 แห่งไปแล้วกว่า 75 รุ่น 1,500 คน เราใช้งบประมาณผลิตภัณฑ์สีสำหรับการฝึกอบรมทักษะและการร่วมเป็นวิทยากรครูฝึกสอนให้ในทุกรุ่น ทั้งยังร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่27 ระดับภาค : สาขาสีรถยนต์ และเป็นวิทยากรแนะนำระบบการใช้สีในสนามแข่งขันทั้ง 12 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร "การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน" เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตและการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับช่างสีแรงงานเก่าและแรงงานใหม่เพื่อเปิดรับให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่

การเปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ที่บริษัทฯจัดให้กับผู้เข้าฝึกร่วมกับทางสถาบันฯ เมื่อจบหลักสูตร ทางสถาบันจะทำการมอบวุฒิบัตรร่วมกับนิปปอนเพนต์แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำไปประกอบการสมัครงานกับสถานประกอบการด้านงานซ่อมสีรถยนต์ได้อย่างมั่นใจตามมาตรฐานการฝึกตามหลักสูตรของบริษัทฯ

โอกาสนี้ในการขอขยายกรอบความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาขยายผลการสร้างแรงงานใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และผลักดันพัฒนาฝีมือแรงงานปัจจุบัน ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยในการค้นหาสูตรสีและช่วยในการผสมแต่งแก้สีสำหรับช่างผสมสีที่เป็นแรงงานสำคัญในอุตสาหกรรมซ่อมสีรถยนต์ที่ตลาดมีความต้องการแรงงานด้านนี้อย่างมาก ดังนั้นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการผสมสีจะแพร่หลายและสนับสนุนการทำงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นกลยุทธหลักในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการผสมสีให้กับผู้เข้าอบรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคนิคการสร้างชิ้นงานเลียนแบบลายไม้ ลายน้ำ ด้วยสีรถยนต์ที่จะต่อยอดสู่ตลาดตกแต่งหรือตลาดเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้างคุณค่างานให้กับช่างสีในการสร้างสรรค์งานต่อไป

ด้านการส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงาน บริษัทพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สีรถยนต์เพื่อนำมาใช้ในแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่จะจัดในทุกๆ 2 ปี ครั้งต่อไประดับภาคคือในปี 2562 และในโอกาสต่อไป

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!