บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถยกและการสอบเพื่อขอใบรับรอง


บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการใช้งานรถยกของกระทรวงแรงงาน ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดการให้ลูกจ้างทุกคนที่ต้องใช้งานรถยก ผ่านหลักสูตรด้านความปลอดภัยก่อน จึงจะสามารถใช้งานรถยกได้

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตรการขับขี่รถยกทั่วไป

1.1 เตรียมเข้าทำงานสำหรับผู้ที่ไม่เคยขับรถ (3 วัน)

1.2 การขับขี่รถยกอย่างถูกต้อง และปลอดภัย (1 วัน)

2. หลักสูตรการขับขี่รถยกเทคนิค เฉพาะงาน

2.1 การเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (1 วัน)

2.2 การจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง (1 วัน)

2.3 การจัดเรียงสินค้า เฉพาะงานอื่นๆ (1 วัน)

3. รับปรึกษาจัดทำหลักสูตรพิเศษเฉพาะงาน (1 วัน)

ชั้นเรียนแบบ

1 วัน โดยมีนักเรียน 15 คนต่อ 1 ห้อง ประกอบด้วยส่วนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยจะมีการสอบประเมินผลทั้งในส่วนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับใบรับรองการใช้งานรถยกออกให้โดย บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นการยืนยันว่าพวกเขาผ่านการสอบตามมาตรฐานของโตโยต้า

สอบถามและแจ้งความประสงค์นัดฝึกอบรม ได้ที่ แผนกฝึกอบรม
Tel. 038-454-428 ต่อ 149 และ 222

http://www.toyotaforkliftthailand.com/th/training/index.php

Email: training@ttfl.co.th , sarisa@ttfl.co.th,

Konrawich@ttfl.co.th

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการใช้งานรถยกของกระทรวงแรงงาน ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดการให้ลูกจ้างทุกคนที่ต้องใช้งานรถยก ผ่านหลักสูตรด้านความปลอดภัยก่อน จึงจะสามารถใช้งานรถยกได้

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตรการขับขี่รถยกทั่วไป

1.1 เตรียมเข้าทำงานสำหรับผู้ที่ไม่เคยขับรถ (3 วัน)

1.2 การขับขี่รถยกอย่างถูกต้อง และปลอดภัย (1 วัน)

2. หลักสูตรการขับขี่รถยกเทคนิค เฉพาะงาน

2.1 การเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (1 วัน)

2.2 การจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง (1 วัน)

2.3 การจัดเรียงสินค้า เฉพาะงานอื่นๆ (1 วัน)

3. รับปรึกษาจัดทำหลักสูตรพิเศษเฉพาะงาน (1 วัน)

ชั้นเรียนแบบ

1 วัน โดยมีนักเรียน 15 คนต่อ 1 ห้อง ประกอบด้วยส่วนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยจะมีการสอบประเมินผลทั้งในส่วนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับใบรับรองการใช้งานรถยกออกให้โดย บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นการยืนยันว่าพวกเขาผ่านการสอบตามมาตรฐานของโตโยต้า

สอบถามและแจ้งความประสงค์นัดฝึกอบรม ได้ที่ แผนกฝึกอบรม Tel. 038-454-428 ต่อ 149 และ 222

http://www.toyotaforkliftthailand.com/th/training/index.php

Email: training@ttfl.co.th , sarisa@ttfl.co.th,

Konrawich@ttfl.co.th

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!