บางจากฯ ปันน้ำใจให้สังคม


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน สนับสนุน “โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น

โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบการสนับสนุนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตร จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กรของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน สนับสนุน “โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น

โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบการสนับสนุนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตร จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กรของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!