บางจากฯ รับมอบ ISO27001:2013 และ ISO27032:2012


นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO27001: 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) และเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ Letter of compliance ISO27032: 2012 แนวทางสำหรับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Guidelines for Cybersecurity)

ภายใต้การรับรองของบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จากนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ จากบริษัท บูโร เวอริทัสฯ โดยมี อ.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO27001: 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) และเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ Letter of compliance ISO27032: 2012 แนวทางสำหรับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Guidelines for Cybersecurity)

ภายใต้การรับรองของบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จากนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ จากบริษัท บูโร เวอริทัสฯ โดยมี อ.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!