บางจากฯ รับ 2 ใบรับรอง LEED Platinum อันดับ 1 ในไทย


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัว 2 ใบรับรองแห่งอาคารสีเขียวระดับนานาชาติ หรือใบรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐ อเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC)

ตามที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท บางจากฯ ได้รับใบรับรองดังกล่าวในระดับ Platinum โดยเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองในประเภท LEED for Commercial Interior (LEED CI) บนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับงานตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์ โดยจัดให้มีพิธีเปิดตัวใบรับรอง LEED ดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ พร้อมได้รับเกียรติจาก Mr. Erik Anderson ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกลุ่มพันธมิตรร่วมแสดงความยินดี

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท บางจากฯ มีการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมออกแบบและก่อสร้าง โดยคำนึงถึง การประหยัดพลังงาน น้ำ การดูแลคุณภาพอากาศ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคาร และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ใบรับรองจาก USGBC โดยใบรับรองทั้ง 2 ที่บริษัท บางจากฯ ได้รับ แบ่งเป็นใบรับรองที่มอบให้สำหรับ Bangchak Convention and Meeting Center บนพื้นที่ขนาด 2,193 ตารางเมตร บริเวณห้องประชุมชั้น 8 และชั้น 10 และใบรับรองที่มอบให้ Bangchak @Bangchak Head Office บนพื้นที่ขนาด 10,676 ตารางเมตร ของอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท บางจากฯ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Material and Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation และ Regional Priority Credit

การได้รับใบรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจากผู้บริหารและพนักงานบางจากฯ ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยบริษัท บางจากฯ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน มีแนวทางการบริหารสู่ความยั่งยืนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหประชาชาติที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยได้นำหลักการดังกล่าวมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง คุณค่าและมูลค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อให้สมกับที่เป็นอุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัท บางจากฯ ได้ก้าวสู่การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระดับโลก ตามที่ได้รับมาตรฐานใบรับรอง LEED ที่ว่าด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้อาคาร ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัว 2 ใบรับรองแห่งอาคารสีเขียวระดับนานาชาติ หรือใบรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐ อเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC)

ตามที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท บางจากฯ ได้รับใบรับรองดังกล่าวในระดับ Platinum โดยเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองในประเภท LEED for Commercial Interior (LEED CI) บนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับงานตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์ โดยจัดให้มีพิธีเปิดตัวใบรับรอง LEED ดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ พร้อมได้รับเกียรติจาก Mr. Erik Anderson ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกลุ่มพันธมิตรร่วมแสดงความยินดี

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท บางจากฯ มีการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมออกแบบและก่อสร้าง โดยคำนึงถึง การประหยัดพลังงาน น้ำ การดูแลคุณภาพอากาศ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคาร และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ใบรับรองจาก USGBC โดยใบรับรองทั้ง 2 ที่บริษัท บางจากฯ ได้รับ แบ่งเป็นใบรับรองที่มอบให้สำหรับ Bangchak Convention and Meeting Center บนพื้นที่ขนาด 2,193 ตารางเมตร บริเวณห้องประชุมชั้น 8 และชั้น 10 และใบรับรองที่มอบให้ Bangchak @Bangchak Head Office บนพื้นที่ขนาด 10,676 ตารางเมตร ของอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท บางจากฯ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Material and Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation และ Regional Priority Credit

การได้รับใบรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจากผู้บริหารและพนักงานบางจากฯ ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยบริษัท บางจากฯ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน มีแนวทางการบริหารสู่ความยั่งยืนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหประชาชาติที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยได้นำหลักการดังกล่าวมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง คุณค่าและมูลค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อให้สมกับที่เป็นอุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัท บางจากฯ ได้ก้าวสู่การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระดับโลก ตามที่ได้รับมาตรฐานใบรับรอง LEED ที่ว่าด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้อาคาร ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!