บางจากฯ Supply chain สานต่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมขับเคลื่อน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และ Supply Chain 37 แห่ง โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม Supply Chain ประกอบด้วย บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำกัด บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ ร่วมรับมอบ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมขับเคลื่อน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และ Supply Chain 37 แห่ง โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม Supply Chain ประกอบด้วย บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด บริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำกัด บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ ร่วมรับมอบ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!