ปตท.สผ. จัดค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 2 รวมพลังเยาวชนหัวใจสีเขียว


นายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 2” ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ นำเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy รุ่น 1-3 ที่ผ่านมาจำนวน 60 คน จากทุกภูมิภาค มาพบปะและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้จัดตั้งชมรม PTTEP Teenergy ขึ้น ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วย

กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ระบบนิเวศของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบางกะเจ้าด้วย

นายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 2” ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ นำเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy รุ่น 1-3 ที่ผ่านมาจำนวน 60 คน จากทุกภูมิภาค มาพบปะและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้จัดตั้งชมรม PTTEP Teenergy ขึ้น ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วย

กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ระบบนิเวศของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบางกะเจ้าด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!