ปตท.สผ. จัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ “เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด” ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับกองทัพเรือ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลเกาะเต่า ชมรมรักษ์เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย จัดการประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ “เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด” (PTTEP Photo Contest: H.T.M.S. Prab & Sattakut) โดยขอเชิญชวนนักดำน้ำชาวไทยและต่างชาติ สัมผัสคุณค่า ความงดงาม และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลไทย ร่วมส่งภาพถ่ายบริเวณจุดดำน้ำเรือหลวงปราบ ณ เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร หรือเรือหลวงสัตกูด ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมการประกวดในโครงการ PTTEP Photo Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท

ภาพถ่ายที่จะส่งเข้าร่วมประกวดนั้น จะต้องเป็นภาพถ่ายใต้น้ำที่สื่อความหมายตามแนวคิด “แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล: เรือหลวงปราบ & เรือหลวงสัตกูด” ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณเรือหลวงปราบ หรือเรือหลวงสัตกูด โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 15 ตุลาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียด กติกา และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊ค PTTEP Photo Contest

แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมกับกองทัพเรือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตัวแทนผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยได้ทำการวางเรือหลวงปราบ บริเวณเกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร และวางเรือหลวงสัตกูด บริเวณหาดทรายรี เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใต้ทะเล และเป็นการอนุรักษ์แนวประการังธรรมชาติ ให้ฟื้นตัวจากปะการังฟอกขาว เพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และเพิ่มพื้นที่ลงเกาะแก่ตัวอ่อนปะการัง รวมทั้ง เป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ใต้ทะเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสความงดงาม และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลที่เข้ามาอาศัยบริเวณเรือหลวงทั้ง 2 ลำนี้

การประกวดภาพถ่ายใต้น้ำครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ที่ ปตท.สผ. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามแนวคิดของ ปตท.สผ. ซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับกองทัพเรือ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลเกาะเต่า ชมรมรักษ์เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย จัดการประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ “เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด” (PTTEP Photo Contest: H.T.M.S. Prab & Sattakut) โดยขอเชิญชวนนักดำน้ำชาวไทยและต่างชาติ สัมผัสคุณค่า ความงดงาม และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลไทย ร่วมส่งภาพถ่ายบริเวณจุดดำน้ำเรือหลวงปราบ ณ เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร หรือเรือหลวงสัตกูด ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมการประกวดในโครงการ PTTEP Photo Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท

ภาพถ่ายที่จะส่งเข้าร่วมประกวดนั้น จะต้องเป็นภาพถ่ายใต้น้ำที่สื่อความหมายตามแนวคิด “แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล: เรือหลวงปราบ & เรือหลวงสัตกูด” ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณเรือหลวงปราบ หรือเรือหลวงสัตกูด โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 15 ตุลาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียด กติกา และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊ค PTTEP Photo Contest

แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมกับกองทัพเรือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตัวแทนผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยได้ทำการวางเรือหลวงปราบ บริเวณเกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร และวางเรือหลวงสัตกูด บริเวณหาดทรายรี เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใต้ทะเล และเป็นการอนุรักษ์แนวประการังธรรมชาติ ให้ฟื้นตัวจากปะการังฟอกขาว เพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และเพิ่มพื้นที่ลงเกาะแก่ตัวอ่อนปะการัง รวมทั้ง เป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ใต้ทะเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสความงดงาม และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลที่เข้ามาอาศัยบริเวณเรือหลวงทั้ง 2 ลำนี้

การประกวดภาพถ่ายใต้น้ำครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ที่ ปตท.สผ. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามแนวคิดของ ปตท.สผ. ซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!