ปตท.สผ. จัด GRC Forum เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการที่ดี


 

ตอกย้ำเรื่องการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลกันอีกครั้ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดงาน GRC Forum ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ แลกเปลี่ยนความรู้ในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ หรือ GRC (Governance, Risk Management และ Compliance) จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำต่างๆ โดยมี นายจิรพงศ์ ธราภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปตท.สผ. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้าน GRC ของบริษัทฯ

  ตอกย้ำเรื่องการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลกันอีกครั้ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดงาน GRC Forum ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ แลกเปลี่ยนความรู้ในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ หรือ GRC (Governance, Risk Management และ Compliance) จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำต่างๆ โดยมี นายจิรพงศ์ ธราภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปตท.สผ. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้าน GRC ของบริษัทฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!