ปตท.สผ. แจ้งความคืบหน้ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับบริษัท โรลส์-รอยซ์


นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าจากการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้ครบกำหนด 30 วัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จและได้จัดส่งให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายต่อไป ปตท.สผ. จะให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. อย่างเต็มที่ และขอยืนยันว่าจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างจริงจังหากทราบรายชื่อผู้กระทำความผิดรับสินบนดังกล่าว

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ทำหนังสือขอข้อมูลจากบริษัทโรลส์-รอยซ์ และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับมา

ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างมาโดยตลอด เช่น การทำระบบขึ้นทะเบียนคู่ค้า (Vendors List) การทำ Third Party Anti-Corruption Due Diligence การจัดทำ Vendor Sustainable Code of Conduct โดยให้ Qualified Vendors ทุกรายลงนามเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสุ่มตรวจสอบอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบการจัดหา การจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง โดยเปิดรับเรื่องจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง ส่งเสริมให้คู่ค้าเข้ากระบวนการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการดำเนินงานและระบบการจัดหาของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าจากการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้ครบกำหนด 30 วัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จและได้จัดส่งให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายต่อไป ปตท.สผ. จะให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. อย่างเต็มที่ และขอยืนยันว่าจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างจริงจังหากทราบรายชื่อผู้กระทำความผิดรับสินบนดังกล่าว

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ทำหนังสือขอข้อมูลจากบริษัทโรลส์-รอยซ์ และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับมา

ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างมาโดยตลอด เช่น การทำระบบขึ้นทะเบียนคู่ค้า (Vendors List) การทำ Third Party Anti-Corruption Due Diligence การจัดทำ Vendor Sustainable Code of Conduct โดยให้ Qualified Vendors ทุกรายลงนามเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสุ่มตรวจสอบอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบการจัดหา การจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง โดยเปิดรับเรื่องจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง ส่งเสริมให้คู่ค้าเข้ากระบวนการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการดำเนินงานและระบบการจัดหาของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!