พีทีทีอีพี เมียนมาร์ แอสเส็ท ได้รับ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล


นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: Business Continuity Management System จากนายบุคลากร ใจดี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ซึ่งเป็นการรับรองว่า พีทีทีอีพี เมียนมาร์ แอสเส็ท (PTTEP Myanmar Asset) มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล มีการจัดทำแผนป้องกัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการภาวะวิกฤต เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี การมอบใบรับรองดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: Business Continuity Management System จากนายบุคลากร ใจดี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ซึ่งเป็นการรับรองว่า พีทีทีอีพี เมียนมาร์ แอสเส็ท (PTTEP Myanmar Asset) มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล มีการจัดทำแผนป้องกัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการภาวะวิกฤต เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี การมอบใบรับรองดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!