มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560”


นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมสงเคราะห์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ในหัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560” ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ในปี 2560 นี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมสงเคราะห์และมนุษยศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาค้นคว้า และการนำข้อมูลเกี่ยวกับ กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่หลาย และเพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา

ซึ่งหัวข้อหลักของการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ “เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ผู้ดำเนินรายการ, คุณคริสโตเฟอร์ จอห์น เบเคอร์ บรรณาธิการวารสารสยามสมาคมและนักวิจัยอิสระ, อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักวิชาการอิสระ, ผศ.ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สหสาขาวิชา,?ผศ. ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา : ว่าด้วยวรรณกรรมคำทำนายกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองแห่งยุคสมัย, พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า, อวสานพระเจ้าตาก, เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี

การสัมมนาวิชาการประจำปี ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้า ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมสงเคราะห์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ในหัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560” ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ในปี 2560 นี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมสงเคราะห์และมนุษยศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาค้นคว้า และการนำข้อมูลเกี่ยวกับ กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่หลาย และเพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา

ซึ่งหัวข้อหลักของการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ “เสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้ คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ผู้ดำเนินรายการ, คุณคริสโตเฟอร์ จอห์น เบเคอร์ บรรณาธิการวารสารสยามสมาคมและนักวิจัยอิสระ, อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักวิชาการอิสระ, ผศ.ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สหสาขาวิชา,?ผศ. ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา : ว่าด้วยวรรณกรรมคำทำนายกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองแห่งยุคสมัย, พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า, อวสานพระเจ้าตาก, เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี

การสัมมนาวิชาการประจำปี ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้า ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!