มูลนิธิโตโยต้ามอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 สานต่อโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย


นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
นายประมนต์ กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ องค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ขาดโอกาส

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ผมขอให้ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด นำความรู้มาประกอบสัมมาชีพ ขัดเกลาจิตใจและมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เจริญทั้งทางสติปัญญาและจิตใจ และขอให้รักษาโอกาสที่ได้รับนี้ไว้”

และในปีนี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่องให้แก่ 8 องค์กรการกุศล มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท โดยรายละเอียดมีดังนี้

ชื่อองค์กร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อโครงการ

1. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้

2.ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อโครงการ

3. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์

5. โครงการหนูรักผ้กสัเขียว และโครงการนำร่องในหัวข้อเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารอย่างยั่งยืน (Food Security) เพื่อเด็กในชุมชน
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ชื่อโครงการ

6. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในภาคใต้
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ

7. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในภาคตะวันออก
ชื่อองค์กร มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
ชื่อโครงการ

8. โครงการบ้านตะวัน

9. ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส.
ชื่อองค์กร มูลนิธิ หมอเสม พริ้วพวงแก้ว
ชื่อโครงการ

10. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
ชื่อองค์กร มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ชื่อโครงการ

11. กิจกรรมวิขาการ และส่งเสริมการจัดพิมพ์งานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อโครงการ

12. โครงการผลงานวิชาการ TTF Award
“ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน ที่ช่วยกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆ ของเรา ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มูลนิธิ ต่างๆ ตลอดจนคณะทำงานทุกท่านที่เป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์” นายประมนต์ กล่าวในที่สุด

มูลนิธิโตโยต้าฯ จะยังคงดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เราสนับสนุนในวันนี้จะสามารถเป็นคนคุณภาพในสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่รุ่นต่อไป

 

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ นายประมนต์ กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ องค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ขาดโอกาส

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ผมขอให้ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด นำความรู้มาประกอบสัมมาชีพ ขัดเกลาจิตใจและมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เจริญทั้งทางสติปัญญาและจิตใจ และขอให้รักษาโอกาสที่ได้รับนี้ไว้”

และในปีนี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่องให้แก่ 8 องค์กรการกุศล มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท โดยรายละเอียดมีดังนี้

ชื่อองค์กร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ

1. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้

2.ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อโครงการ

3. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์

5. โครงการหนูรักผ้กสัเขียว และโครงการนำร่องในหัวข้อเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารอย่างยั่งยืน (Food Security) เพื่อเด็กในชุมชน ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ชื่อโครงการ

6. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในภาคใต้ ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อโครงการ

7. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในภาคตะวันออก ชื่อองค์กร มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน ชื่อโครงการ

8. โครงการบ้านตะวัน

9. ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส. ชื่อองค์กร มูลนิธิ หมอเสม พริ้วพวงแก้ว ชื่อโครงการ

10. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ชื่อองค์กร มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ชื่อโครงการ

11. กิจกรรมวิขาการ และส่งเสริมการจัดพิมพ์งานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อโครงการ

12. โครงการผลงานวิชาการ TTF Award “ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน ที่ช่วยกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆ ของเรา ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มูลนิธิ ต่างๆ ตลอดจนคณะทำงานทุกท่านที่เป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์” นายประมนต์ กล่าวในที่สุด

มูลนิธิโตโยต้าฯ จะยังคงดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เราสนับสนุนในวันนี้จะสามารถเป็นคนคุณภาพในสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่รุ่นต่อไป

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!