ยอดประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ครึ่งปีแรก ปี 2560


นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยข้อมูลสถิติการนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทยจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน 2560)

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 9,447.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 13.9% ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 8,294.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตลาดการส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออก 1,319.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 32.30% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 2.ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 827.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 20.27% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 3. ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 758.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น18.57% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 4. ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 635.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 15.56% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก} 5. ประเทศจีน มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 543.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 13.30% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก

มูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 7,627.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 6.82% ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 7,140.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตลาดการนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้

1. ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 2,783.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 49.28% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 2. ประเทศจีน มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 1,597.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 28.29% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 452.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น8.01% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 4. ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 416.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 7.37% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 5. ประเทศเยอรมนี มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 397.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 7.04% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก

มูลค่าการส่งออกและนำเข้า (รายผลิตภัณฑ์) การส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 9,447.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจำแนกตามประเภทสินค้าที่ส่งออกได้ดังนี้

1. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 3,863.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 2. ยางยานพาหนะ มีมูลค่าการส่งออก 2,194.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 3. เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 2,111.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 4. หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 349.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 5. ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 259.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 6. ชุดสายไฟรถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 244.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 7. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ 177.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 8. เพลาส่งกำลังและข้อเหวี่ยง มีมูลค่าการส่งออก 170.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 9. กระจกนิรภัยและกระจกรถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 75.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 7,627.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจำแนกตามประเภทสินค้าที่นำเข้าได้ดังนี้

1. ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง มีมูลค่าการนำเข้า 4,469.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 2. เครื่องยนต์ เพลาส่งกำลังและส่วนประกอบอื่นๆ มีมูลค่าการนำเข้า 2,068.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 3. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์อื่น มีมูลค่าการนำเข้า 615.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน มีมูลค่าการนำเข้า 260.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 5. ยางรถยนต์ มีมูลค่าการนำเข้า 211.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยข้อมูลสถิติการนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทยจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน 2560)

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 9,447.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 13.9% ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 8,294.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตลาดการส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออก 1,319.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 32.30% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 2.ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 827.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 20.27% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 3. ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 758.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น18.57% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 4. ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 635.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 15.56% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก} 5. ประเทศจีน มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 543.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 13.30% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก

มูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 7,627.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 6.82% ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 7,140.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตลาดการนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้

1. ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 2,783.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 49.28% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 2. ประเทศจีน มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 1,597.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 28.29% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 452.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น8.01% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 4. ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 416.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 7.37% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก, 5. ประเทศเยอรมนี มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 397.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 7.04% จากมูลค่าการส่งออกตลาด 5 อันดับแรก

มูลค่าการส่งออกและนำเข้า (รายผลิตภัณฑ์) การส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 9,447.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจำแนกตามประเภทสินค้าที่ส่งออกได้ดังนี้

1. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 3,863.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 2. ยางยานพาหนะ มีมูลค่าการส่งออก 2,194.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 3. เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 2,111.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 4. หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 349.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 5. ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 259.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 6. ชุดสายไฟรถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 244.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 7. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ 177.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 8. เพลาส่งกำลังและข้อเหวี่ยง มีมูลค่าการส่งออก 170.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 9. กระจกนิรภัยและกระจกรถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 75.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 7,627.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจำแนกตามประเภทสินค้าที่นำเข้าได้ดังนี้

1. ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง มีมูลค่าการนำเข้า 4,469.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 2. เครื่องยนต์ เพลาส่งกำลังและส่วนประกอบอื่นๆ มีมูลค่าการนำเข้า 2,068.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 3. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์อื่น มีมูลค่าการนำเข้า 615.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน มีมูลค่าการนำเข้า 260.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 5. ยางรถยนต์ มีมูลค่าการนำเข้า 211.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!