ยูนิโดร่วมจัดอภิปรายการเตรียมตัว INDUSTRY 4.0 สำหรับประเทศกำลังพัฒนา


องค์การ UNIDO ร่วมกับ International Telecommunication Union (ITU) ได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับ Industry 4.0 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Work Summit for the Information Society (WSIS) forum 2017
กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการเตรียมตัวสำหรับ Industry 4.0 หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัล กิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบฟอรั่มโดยมีการอภิปรายระหว่างวิทยากร (panel discussion) ได้แก่ Ratika Jain, Executive Director of Manufacturing at the Confederation of Indian Industries (อินเดีย); Sami Haddadin, Professor and Director of the Institute of Automatic Control at Leibniz University (เยอรมนี); และ Sebasti?n D?az Mesa, Head of Marketing and Communications team at Start-Up Chile (ชิลี)

การอภิปรายเน้นถึงความสำคัญในการมีนโยบายที่สอดคล้องสำหรับการผลักดัน Industry 4.0 และความจำเป็นในการสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี มิใช่เพียงการสนับสนุนบริษัทและกิจการเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สำคัญคือความจำเป็นในการทำงานร่วมกันภายในประเทศนั้น ๆ และในระดับนานาชาติ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ Industry 4.0 และเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

วิทยากรยังได้เน้นว่าส่วนประกอบที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ที่ถูกทอดทิ้งคือบทบาทที่สำคัญของ Start-up ต่าง ๆ และการร่วมมือระหว่างกิจการในระดับนี้ ที่มีจุดเด่นในด้านนวัตกรรมและความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ กับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสูง การสร้างความร่วมมือระหว่างกิจการทั้งสองประเภทจึงน่าสนใจเป็นพิเศษ

ผู้ร่วมอภิปรายได้เน้นถึงบทบาทที่สำคัญขององค์กรระหว่างประเทศในการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี เชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้ามพรมแดนของตลาดและวัฒธรรม อีกทั้งการสร้างศักยภาพ การให้การศึกษาและการฝึกอบรม รวมทั้งความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ (coexistence of Industry 1.0,2.0,3.0 และ4.0) ในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ ซึ่งในอีกมุมมองหนึ่ง การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรระดับนานาชาติ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การพัฒนาอุตสาหกรรม

การอภิปรายได้กล่าวถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบทบาทของรัฐบาลตลอดจนมาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลแบบดิจิทัลความต้องการทางกายภาพสถาบันและเทคโนโลยี

องค์การ UNIDO ร่วมกับ International Telecommunication Union (ITU) ได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับ Industry 4.0 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Work Summit for the Information Society (WSIS) forum 2017 กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการเตรียมตัวสำหรับ Industry 4.0 หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัล กิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบฟอรั่มโดยมีการอภิปรายระหว่างวิทยากร (panel discussion) ได้แก่ Ratika Jain, Executive Director of Manufacturing at the Confederation of Indian Industries (อินเดีย); Sami Haddadin, Professor and Director of the Institute of Automatic Control at Leibniz University (เยอรมนี); และ Sebasti?n D?az Mesa, Head of Marketing and Communications team at Start-Up Chile (ชิลี) การอภิปรายเน้นถึงความสำคัญในการมีนโยบายที่สอดคล้องสำหรับการผลักดัน Industry 4.0 และความจำเป็นในการสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี มิใช่เพียงการสนับสนุนบริษัทและกิจการเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สำคัญคือความจำเป็นในการทำงานร่วมกันภายในประเทศนั้น ๆ และในระดับนานาชาติ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ Industry 4.0 และเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น วิทยากรยังได้เน้นว่าส่วนประกอบที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ที่ถูกทอดทิ้งคือบทบาทที่สำคัญของ Start-up ต่าง ๆ และการร่วมมือระหว่างกิจการในระดับนี้ ที่มีจุดเด่นในด้านนวัตกรรมและความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ กับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสูง การสร้างความร่วมมือระหว่างกิจการทั้งสองประเภทจึงน่าสนใจเป็นพิเศษ ผู้ร่วมอภิปรายได้เน้นถึงบทบาทที่สำคัญขององค์กรระหว่างประเทศในการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี เชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้ามพรมแดนของตลาดและวัฒธรรม อีกทั้งการสร้างศักยภาพ การให้การศึกษาและการฝึกอบรม รวมทั้งความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ (coexistence of Industry 1.0,2.0,3.0 และ4.0) ในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ ซึ่งในอีกมุมมองหนึ่ง การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรระดับนานาชาติ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การพัฒนาอุตสาหกรรม การอภิปรายได้กล่าวถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบทบาทของรัฐบาลตลอดจนมาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลแบบดิจิทัลความต้องการทางกายภาพสถาบันและเทคโนโลยี

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!