วว.ร่วมกับ กฟผ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานแก่ชุมชน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ พร้อมทีมนักวิจัย ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานแก่ชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบ กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 75 คน ภายใต้การดำเนินโครงการ “การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมในการนำวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาเพิ่มมูลค่า พัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างบล็อกประสาน และเพื่อศึกษาออกแบบและจัดตั้งกระบวนการผลิตบล็อกประสาน รวมถึงเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและสร้างอาชีพให้ชุมชนในการผลิตบล็อกประสานและสร้างสิ่งปลูกสร้างจากบล็อกประสาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ พร้อมทีมนักวิจัย ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานแก่ชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบ กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 75 คน ภายใต้การดำเนินโครงการ "การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมในการนำวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาเพิ่มมูลค่า พัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างบล็อกประสาน และเพื่อศึกษาออกแบบและจัดตั้งกระบวนการผลิตบล็อกประสาน รวมถึงเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและสร้างอาชีพให้ชุมชนในการผลิตบล็อกประสานและสร้างสิ่งปลูกสร้างจากบล็อกประสาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!