สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นองค์ประธาน เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัท บางจากฯ


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อบริษัทและเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บางจากฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อบริษัทและเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บางจากฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!