สศอ. เร่งผลักดัน พร้อมยกระดับการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติในพื้นที่อีสานใต้


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมจะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล และระบบการผลิตสมัยใหม่ในพื้นที่อีสานตอนล่าง 2 : อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีษะเกษ โดยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบการผลิต ยกระดับศักยภาพการผลิตของผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขึ้นในพื้นที่

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากร (HRD Hub) ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย Center of Robotics Excellent (CoRE) และ Industrial Transformation Center (ITC) และหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด อาทิ Science Park มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในพื้นที่

ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า “สำหรับการยกระดับศักยภาพการผลิตของโรงงานในพื้นที่นั้น CoRE และ ITC เข้าไปให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติกับสถานประกอบการ และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน รวมทั้งจัดทำต้นแบบที่เหมาะเพื่อให้อุตสาหกรรมในพื้นที่กว่า 2,200 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปอาหาร และ Bio-industry สามารถนำไปขยายผล รวมทั้งสร้างระบบจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติไปวางในพื้นที่ Science Park และ ITC เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าไปให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละสถานประกอบการ โดย CoRE ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชนีจะเป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการ โดยความร่วมมือกับศูนย์ ICT และภาคเอกชนในพื้นที่

ในส่วนการยกระดับผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัตินั้น CoRE จะเข้าไปเสริมเทคโนโลยีด้านการออกแบบเครื่องจักร และระบบโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และเพิ่มขีดความสามารถของช่างเทคนิคและวิศวกรในพื้นที่ รวมทั้ง เร่งพัฒนา System Integrators (SI) รองรับงานประกอบติดตั้งเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ในขณะที่ สมอ. จะช่วยยกระดับมาตรฐานของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเข้าสู่สากล”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมจะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล และระบบการผลิตสมัยใหม่ในพื้นที่อีสานตอนล่าง 2 : อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีษะเกษ โดยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบการผลิต ยกระดับศักยภาพการผลิตของผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขึ้นในพื้นที่

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากร (HRD Hub) ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย Center of Robotics Excellent (CoRE) และ Industrial Transformation Center (ITC) และหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด อาทิ Science Park มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในพื้นที่

ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า “สำหรับการยกระดับศักยภาพการผลิตของโรงงานในพื้นที่นั้น CoRE และ ITC เข้าไปให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติกับสถานประกอบการ และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน รวมทั้งจัดทำต้นแบบที่เหมาะเพื่อให้อุตสาหกรรมในพื้นที่กว่า 2,200 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปอาหาร และ Bio-industry สามารถนำไปขยายผล รวมทั้งสร้างระบบจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติไปวางในพื้นที่ Science Park และ ITC เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าไปให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละสถานประกอบการ โดย CoRE ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชนีจะเป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการ โดยความร่วมมือกับศูนย์ ICT และภาคเอกชนในพื้นที่

ในส่วนการยกระดับผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัตินั้น CoRE จะเข้าไปเสริมเทคโนโลยีด้านการออกแบบเครื่องจักร และระบบโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และเพิ่มขีดความสามารถของช่างเทคนิคและวิศวกรในพื้นที่ รวมทั้ง เร่งพัฒนา System Integrators (SI) รองรับงานประกอบติดตั้งเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ในขณะที่ สมอ. จะช่วยยกระดับมาตรฐานของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเข้าสู่สากล”

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!