ส.อ.ท. ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ปีนี้ เป็น 1,930,000 คัน ส่งออก 1,100,000 คัน ขายในประเทศ 830,000 คัน


ส.อ.ท. ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ปี 2560 เป็น 1,930,000 คัน โดยลดเป้าผลิตเพื่อส่งออก 1,100,000 คัน และเพิ่มเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศ 830,000 คัน และปรับเป้าการผลิตรถจักรยานยนต์ เป็นผลิต 2,150,000 คัน โดยคงเป้าผลิตเพื่อส่งออก 300,000 คัน และเพิ่มเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศ เป็น 1,850,000 คัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2560 ดังต่อไปนี้

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีทั้งสิ้น 159,091 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 3.34% จากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะ และผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 14.4% แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 9.32%

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,110,057 คัน ลดลง 3.25%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวน 65,178 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 7.5% โดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกัน ทั้งนี้ จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 6.62% เนื่องจากเริ่ม เข้าสู่ฤดูฝนและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 รถยนต์มียอดขาย 475,158 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 10.7%

การส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป เดือนกรกฎาคม 2560 ส่งออกได้ 90,015 คัน ลดลง 9.22% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย ตลาดแอฟริกา และตลาดอเมริกาเหนือ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 47,957.44 ล้านบาท ลดลง 6.93%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ จำนวน 65,178 คัน เพิ่มขึ้น 7.5% โดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกัน ทั้งนี้ จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 6.62% เนื่องจากเริ่ม เข้าสู่ฤดูฝนและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 รถยนต์มียอดขาย 475,158 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 10.7%

รถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ 204,020 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 9.16% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 171,526 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 20.36% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 32,494 คัน ลดลงจากปี 2559 26.78%

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,496,300 คัน เพิ่มขึ้น 7.47% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,204,620 คัน เพิ่มขึ้น 15.72% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 291,680 คัน ลดลงจากปี 2559 16.97%

รถจักรยานยนต์ ส่งออก 61,795 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 3.1% มูลค่า 4,328.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.29%

ส.อ.ท. ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ปี 2560 เป็น 1,930,000 คัน โดยลดเป้าผลิตเพื่อส่งออก 1,100,000 คัน และเพิ่มเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศ 830,000 คัน และปรับเป้าการผลิตรถจักรยานยนต์ เป็นผลิต 2,150,000 คัน โดยคงเป้าผลิตเพื่อส่งออก 300,000 คัน และเพิ่มเป้าผลิตเพื่อขายในประเทศ เป็น 1,850,000 คัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2560 ดังต่อไปนี้

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีทั้งสิ้น 159,091 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 3.34% จากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะ และผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 14.4% แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 9.32%

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,110,057 คัน ลดลง 3.25%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวน 65,178 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 7.5% โดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกัน ทั้งนี้ จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 6.62% เนื่องจากเริ่ม เข้าสู่ฤดูฝนและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 รถยนต์มียอดขาย 475,158 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 10.7%

การส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป เดือนกรกฎาคม 2560 ส่งออกได้ 90,015 คัน ลดลง 9.22% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย ตลาดแอฟริกา และตลาดอเมริกาเหนือ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 47,957.44 ล้านบาท ลดลง 6.93%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ จำนวน 65,178 คัน เพิ่มขึ้น 7.5% โดยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกัน ทั้งนี้ จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 6.62% เนื่องจากเริ่ม เข้าสู่ฤดูฝนและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 รถยนต์มียอดขาย 475,158 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 10.7%

รถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2560 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ 204,020 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 9.16% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 171,526 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 20.36% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 32,494 คัน ลดลงจากปี 2559 26.78%

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,496,300 คัน เพิ่มขึ้น 7.47% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,204,620 คัน เพิ่มขึ้น 15.72% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 291,680 คัน ลดลงจากปี 2559 16.97%

รถจักรยานยนต์ ส่งออก 61,795 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2559 3.1% มูลค่า 4,328.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.29%

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!