ส.อ.ท. และ พพ. เปิดงานสัมมนา Thailand ESCO FAIR 2018 ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วยESCO พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนด้วยนวัตกรรมใหม่ในอนาคต


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 7 จากซ้าย) และนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วยESCO” ภายใต้การสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการนำเอาธุรกิจESCO ที่มีมาตรฐานการทำงานและมีความเป็นมืออาชีพ มาเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเพิ่มผลประหยัดพลังงานของประเทศ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 7 จากซ้าย) และนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand ESCO FAIR 2018 "ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วยESCO" ภายใต้การสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการนำเอาธุรกิจESCO ที่มีมาตรฐานการทำงานและมีความเป็นมืออาชีพ มาเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเพิ่มผลประหยัดพลังงานของประเทศ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!